T AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 749 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.17 Galioja nuo 2019.07.24  Teisės aktų registras: 2019-12129-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 681/ 689/ 525/ 753 „Dėl G ... D1-417/ V-824/ 3D-423/ B1-495 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.12 Galioja nuo 2019.09.29  Teisės aktų registras: 2019-11560-, 2019.
3 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų teikėjų atrankos taisyklių patvir ... 3D-375 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.06.13 Galioja nuo 2019.06.15  Teisės aktų registras: 2019-09631-, 2019.
4 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja nuo 2020.01.01 . Išimtys: Įstatymo 140 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-06-20.  Įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis ir 142 straipsnis įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 143 straipsnis įsigalioja 2025-01-01  Teisės aktų registras: 2019-09862-, 2019.
5 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-7 straipsnių, ketvirtojo-1 skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-1, 4-2, 4-3 straipsniais įstatymas XIII-2204 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja nuo 2019.12.14 . Išimtys: Įstatymo 18 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-06-18  Teisės aktų registras: 2019-09728-, 2019.
6 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-343 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.07  Teisės aktų registras: 2019-09147-, 2019.
7 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-1069 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1481 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠARŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1610 2, 3, 10 ... 538 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.29    
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.22  Teisės aktų registras: 2019-00860-, 2019.
9 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-965 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00150-, 2019.
10 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 ,,Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo g ... 3D-963 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.29  Teisės aktų registras: 2018-21652-, 2018.
11 Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-961 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.27 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21538-, 2018.
12 Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklių patvirtinimo” pakeitimo 3D-664 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.09.21 Galioja nuo 2018.10.01  Teisės aktų registras: 2018-14883-, 2018.
13 Dėl Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos programų strategijos patvirtinimo 3D-583 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.30  Teisės aktų registras: 2018-13551-, 2018.
14 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-675 „Dėl Stumbro (Bison bonasus l.) apsaugos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-836 „Dėl Stumbro (Bison bonas ... D1-721 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.07.28  Teisės aktų registras: 2018-12539-, 2018.
15 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 710 „Dėl Leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje cheminių augalų apsaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 534   Nutarimas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.06.08  Teisės aktų registras: 2018-09576-, 2018.
16 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-314 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.21 Galioja nuo 2018.05.23  Teisės aktų registras: 2018-08191-, 2018.
17 Dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programos įgyvendinimo priemonių 2018-2020 metų plano patvirtinimo D1-378 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.10 Galioja nuo 2018.05.15  Teisės aktų registras: 2018-07695-, 2018.
18 Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-491 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomenda ... 3D-264 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.27  Teisės aktų registras: 2018-06599-, 2018.
19 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ  PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 385 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.18    
20 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1009 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.12.06 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-19877-, 2017.
21 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1220 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.25 Galioja nuo 2017.10.27  Teisės aktų registras: 2017-16876-, 2017.
22 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1220 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.10.25    
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.22 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13607-, 2017.
24 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-535 „Dėl Augalų apsaugos plano patvirtinimo“ pakeitimo 3D-513 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.01 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-12973-, 2017.
25 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-454 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.10 Galioja nuo 2017.07.13  Teisės aktų registras: 2017-11972-, 2017.
26 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1218 „Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 526 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11171-, 2017.
27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Šiaurinio auksinuko (Lycaena helle) apsaugos plano patvirtinimo“ D1-465 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.30 Galioja nuo 2017.06.02  Teisės aktų registras: 2017-09319-, 2017.
28 Dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo 2017-2025 metų programos patvirtinimo D1-396 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.11 Galioja nuo 2017.05.16  Teisės aktų registras: 2017-08154-, 2017.
29 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-237 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.07 Galioja nuo 2017.04.08  Teisės aktų registras: 2017-06013-, 2017.
30 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-60 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.21  Teisės aktų registras: 2017-01252-, 2017.
31 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-714 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.12.01 Galioja nuo 2016.12.03  Teisės aktų registras: 2016-28012-, 2016.
32 Dėl Paskolų trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti teikimo taisyklių patvirtinimo 3D-556 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.09.28 Galioja nuo 2016.09.29  Teisės aktų registras: 2016-24153-, 2016.
33 Dėl Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo 769 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.28  Teisės aktų registras: 2016-21059-, 2016.
34 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-272 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.04.30  Teisės aktų registras: 2016-10807-, 2016.
35 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ga ... 3D-266 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.28 Galioja nuo 2016.04.30  Teisės aktų registras: 2016-10749-, 2016.
36 Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-258 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.28 Galioja nuo 2016.04.29  Teisės aktų registras: 2016-10638-, 2016.
37 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo p ... 3D-245 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.25 Galioja nuo 2016.04.27  Teisės aktų registras: 2016-10386-, 2016.
38 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-185 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.06 Galioja nuo 2016.04.08  Teisės aktų registras: 2016-08269-, 2016.
39 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-112 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.04 Galioja nuo 2016.03.08  Teisės aktų registras: 2016-04280-, 2016.
40 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro išduodamų išrašų iš registrų ir duomenų bazių formų patvirtinimo 3R-72 Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras Įsakymas 2015.11.20 Galioja nuo 2015.11.24  Teisės aktų registras: 2015-18546-, 2015.
41 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1156 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.04 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17936-, 2015.
42 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-764 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.10.12 Galioja nuo 2015.10.13  Teisės aktų registras: 2015-15061-, 2015.
43 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. D1-675 „Dėl stumbro (Bison bonasus l.) apsaugos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-836 „Dėl stumbro (bison bonas ... D1-675 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.21    
44 Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija kompensavimo taisyklių patvirtinimo 3D-691 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.09.16 Galioja nuo 2015.09.17  Teisės aktų registras: 2015-13886-, 2015.
45 Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-690 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.09.16 Galioja nuo 2015.09.17  Teisės aktų registras: 2015-13885-, 2015.
46 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-655 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.08.21 Galioja nuo 2015.08.22  Teisės aktų registras: 2015-12496-, 2015.
47 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-545 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.06.29 Galioja nuo 2015.07.01  Teisės aktų registras: 2015-10376-, 2015.
48 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas XII-1869 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Galioja nuo 2015.07.11 . Išimtys: Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017-01-01.  Kodekso įsigaliojimas pakeistas 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2275.  Teisės aktų registras: 2015-11216-, 2015.
49 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 542 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.27 Galioja nuo 2015.06.10  Teisės aktų registras: 2015-08864-, 2015.
50 Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Fitosanitarijos priemonių nuo bakterinės degligės naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 3D-296 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.04.21 Galioja nuo 2015.04.22 . Išimtys: Tvarkos aprašo 8 punktas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-06070-, 2015.
51 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 3D-270 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.04.09 Galioja nuo 2015.04.10  Teisės aktų registras: 2015-05479-, 2015.
52 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 3D-254 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.04.03 Galioja nuo 2015.04.08  Teisės aktų registras: 2015-05319-, 2015.
53 Dėl Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ patvirtinimo V-81 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.02.05 Galioja nuo 2015.02.11  Teisės aktų registras: 2015-02005-, 2015.
54 Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju-1 skirsniu įstatymas XII-1491 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.12.18 Galioja nuo 2015.07.01 . Išimtys: Šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-01-01  Teisės aktų registras: 2014-21250-, 2014.
55 Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2015 metų, aprašo patvirtinimo 3D-932 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.12.05 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-19067-, 2014.
56 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo įstatymas XII-1236 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.10.16 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2014-15013-, 2014.
57 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3D-266 „Dėl Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo 3D-725 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2014.10.10 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-13951-, 2014.
58 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Agrarinės aplinkosaugos išmokos" programų "Kraštovaizdžio tvarkymas", "Ekologinis ūkininkavimas" ir "Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas" įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 3D-152 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.29 Aktuali nuo 2014.08.30   
59 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 833 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.08.20    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.