T CHEMINĖS MEDŽIAGOS. 2019.10.13 41-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 503 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.22 Galioja nuo 2019.05.28 . Išimtys: Nutarimo 1.1, 1.6?1.9 papunkčiai įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-08373-, 2019.
2 Dėl atstovavimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės 14-ajame šalių konferencijos susitikime, Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto,  ... 82 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2019.04.16 Galioja nuo 2019.04.16  Teisės aktų registras: 2019-06249-, 2019.
3 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.22  Teisės aktų registras: 2019-00860-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 1382 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-22015-, 2018.
5 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 1226 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.05 Galioja nuo 2019.01.01  Teisės aktų registras: 2018-20309-, 2018.
6 Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/ 2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) nuostatų netaikymo gynybos tikslais atvejų V-1081 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija Įsakymas 2018.11.12 Galioja nuo 2018.11.13  Teisės aktų registras: 2018-18227-, 2018.
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 802   Nutarimas 2018.08.13 Galioja nuo 2018.08.22  Teisės aktų registras: 2018-13230-, 2018.
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-559 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.22 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10504-, 2018.
9 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/ A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai d ... V-695/ A1-272 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja nuo 2018.08.21 . Išimtys: Įsakymo 2.16.2.14, 2.16.2.22, 2.16.2.27, 2.16.2.45, 2.16.2.48, 2.16.2.53, 2.16.2.56, 2.16.2.58 papunkčiai įsigalioja 2020 m. sausio 17 d.; 2.16.2.23 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 17 d.  Teisės aktų registras: 2018-09988-, 2018.
10 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-824/ A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai d ... V-695/ A1-272 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.06.12    
11 Dėl Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo V-242 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.03.01 Galioja nuo 2018.03.03  Teisės aktų registras: 2018-03449-, 2018.
12 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-602 „Dėl 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/ 2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo ir 2008 m. spalio 22 d. Europos P ... D1-127 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.20 Galioja nuo 2018.02.22  Teisės aktų registras: 2018-02615-, 2018.
13 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-37 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.11 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-01157-, 2017.
14 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2302 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.04.14 Galioja nuo 2016.08.01  Teisės aktų registras: 2016-10407-, 2016.
15 Dėl Duomenų apie aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka vykdomos cheminių medžiagų tvarkymo kontrolės metu nustatytus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų naudoj ... T1-102 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Įsakymas 2016.03.21 Galioja nuo 2016.03.22  Teisės aktų registras: 2016-05459-, 2016.
16 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 118 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.10 Galioja nuo 2016.02.13  Teisės aktų registras: 2016-02788-, 2016.
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. D1-360 „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-37 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.22 Galioja nuo 2016.01.28  Teisės aktų registras: 2016-01666-, 2016.
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mi ... 1394 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2015-21114-, 2015.
19 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 687 „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/ 2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įs ... 1392 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2015.12.31 . Išimtys: Šio nutarimo 1.1 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2016 m. balandžio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-21112-, 2015.
20 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-114 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje" patvirtinimo" pakeitimo V-1441 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.12.14 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2015-21256-, 2015.
21 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. D1-230 „Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos /  apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-739 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.13 Galioja nuo 2015.10.22  Teisės aktų registras: 2015-16620-, 2015.
22 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1059 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.09.18 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2015-14663-, 2015.
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naud ... D1-537 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.07.13 Galioja nuo 2015.11.01 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-11293-, 2015.
24 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 18 straipsnio pakeitimo įstatymas XII-1892 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Galioja nuo 2016.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2015-07-08.  Teisės aktų registras: 2015-11085-, 2015.
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/ 742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios D1-392/ V-587 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.05.07 Galioja nuo 2015.05.09 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2015 m. birželio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-06984-, 2015.
26 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 599 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos aprašo“ pripažinimo netekusiu galios D1-317 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.20 Galioja nuo 2015.04.22 . Išimtys: Įsakymo 1 punktas įsigalioja 2015 m. birželio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-06055-, 2015.
27 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naud ...  D1-1006 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.05    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.