T APLINKOS ORO KOKYBĖ. 2020.06.07 23-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-22 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.01.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-00838. Įsigalioja nuo 2020-01-21. Įsakymo 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-227 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskait ... D1-471 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.08.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-13398. Įsigalioja nuo 2019-08-23.
3 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių p ... V-959 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.08.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-12683. Įsigalioja nuo 2019-11-01. Įsakymo 1.1.1 papunktis įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.
4 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2 straipsnio pakeitimo ir 12 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-2168 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-09940. Įsigalioja nuo 2020-01-01. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-06-21.
5 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių  ... D1-986 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19053. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
6 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/ 582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kieki ... D1-953/ V-1307 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-18762. Įsigalioja nuo 2019-05-01.
7 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ... D1-780/ A1-442/ 3-431 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13849. Įsigalioja nuo 2018-09-04.
8 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos ... D1-711/ V-830 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-12456. Įsigalioja nuo 2018-07-27.
9 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ pakeitimo D1-550 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10211. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
10 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių  ... D1-498 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09823. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniu ... D1-497 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09806. Įsigalioja nuo 2018-06-14.
12 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1065 „Dėl Ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą  ... D1-493 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.11 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09767. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
13 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-484 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09765. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
14 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 „Dėl Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-431 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-08943. Įsigalioja nuo 2018-06-01.
15 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo D1-1045 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21396. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
16 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. D1-381 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pak ... D1-632 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12706. Įsigalioja nuo 2017-07-28.
17 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/ 640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.04    
18 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/ 640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,  ... D1-578/ V-835 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12015. Įsigalioja nuo 2017-07-13.
19 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 „Dėl Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-511 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.15 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10378. Įsigalioja nuo 2017-06-30.
20 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2, 3, 4, 10 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas XIII-428 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-10029. Įsigalioja nuo 2017-07-01. Įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2018-12-31.
21 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas XIII-322 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07682. Įsigalioja nuo 2017-07-01. Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-05-06.
22 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ pakeitimo D1-127 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02261. Įsigalioja nuo 2017-02-10.
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-279 „Dėl aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ pakeitimo“ pakeitimo D1-654 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24713. Įsigalioja nuo 2016-12-31.
24 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“ pakeitimo D1-653 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24714. Įsigalioja nuo 2016-12-31.
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. D1-289 „Dėl aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, gyvsidabriu, nikeliu ir policikliniais aromatiniais angliavandeniliais vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-652 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24715. Įsigalioja nuo 2016-12-31.
26 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 „Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtini ... AV-217 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2016.07.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-21203. Įsigalioja nuo 2016-08-03.
27 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertin ... D1-492 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.07.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-21043. Įsigalioja nuo 2016-08-01. Įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2016 m. rugpjūčio 1 d.
28 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ... D1-350/ A1-250/ 3-171(1.5 E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-13730. Įsigalioja nuo 2016-05-13.
29 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo Nr. VIII-1392 2 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2300 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.04.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-10404. Įsigalioja nuo 2016-08-01. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-04-27.
30 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių p ... V-373 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-05756. Įsigalioja nuo 2016-04-01. Šio įsakymo 2.6 papunktis įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.
31 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-265/ V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos ... D1-172/ V-335 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04510. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
32 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/ 640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,  ... D1-53/  V-103 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02397. Įsigalioja nuo 2016-02-06. 1.3 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.
33 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1065 „Dėl Ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-883 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.03 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19574. Įsigalioja nuo 2015-12-11.
34 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“ pakeitimo V-1059 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.09.18 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14663. Įsigalioja nuo 2016-05-01.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.