T LAKIEJI ORGANINIAI JUNGINIAI. 2020.06.07 23-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. A1-150/ 3-161 „Dėl Mobiliųjų talpyklų, skirtų pavojingoms medžiagoms ir preparatams vežti keliais, priežiūros l ... A1-378/ 3-292 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2020.05.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-09973. Įsigalioja nuo 2020-05-09.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo D1-238 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.04.22   Teisės aktų registras, 2020-08495. Įsigalioja nuo 2020-11-01.
3 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-236 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2020.04.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08466. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
4 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-94 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2020.04.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-08497. Įsigalioja nuo 2020-05-01. Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių 19 punktas įsigalioja 2021 m. lapkričio 12 d.
5 Dėl Pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje programos patvirtinimo V-803 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.09    
6 Dėl Pavojingų cheminių medžiagų poveikio žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje programos patvirtinimo V-803 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2020.04.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-07692. Įsigalioja nuo 2020-04-11.
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1460 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų temų patvirtinimo“ pakeitimo 193 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2020.03.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2020-05250. Įsigalioja nuo 2020-03-11.
8 Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio ir 1, 2 priedėlių pakeitimo įstatymas XIII-2796 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2020.01.28   Teisės aktų registras, 2020-02847. Įsigalioja nuo 2021-01-01. Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis  įsigalioja 2020-02-08.
9 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios terš ... D1-759 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.12.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20430. Įsigalioja nuo 2019-12-19.
10 Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo VE-69 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Įsakymas 2019.12.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-20075. Įsigalioja nuo 2020-01-01.
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-679 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.11.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-18454. Įsigalioja nuo 2020-05-01.
12 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-150 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Įsakymas 2019.05.16 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-07874. Įsigalioja nuo 2019-05-18.
13 DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17    
14 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06860. Įsigalioja nuo 2019-04-27.
15 Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje Energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo O3E-93 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-05217. Įsigalioja nuo 2019-04-02.
16 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-35 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00612. Įsigalioja nuo 2019-01-17.
17 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo V-35 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2019.01.10    
18 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-00860. Įsigalioja nuo 2019-01-22.
19 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių  ... D1-986 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.26 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-19053. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
20 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 996   Nutarimas 2018.10.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-15880. Įsigalioja nuo 2018-10-06.
21 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ... D1-780/ A1-442/ 3-431 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.08.28 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13849. Įsigalioja nuo 2018-09-04.
22 Dėl Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos nuostatų ir Lošimo automatų kontrolės informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo DI-416 Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Įsakymas 2018.08.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-13199. Įsigalioja nuo 2018-08-21.
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ pakeitimo D1-550 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.21 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-10211. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
24 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo D1-499 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09824. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
25 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių  ... D1-498 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09823. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
26 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniu ... D1-497 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09806. Įsigalioja nuo 2018-06-14.
27 DĖL KREIPIMOSI Į RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI EUROPOS SĄJUNGOS IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJOS BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR ARMĖNIJOS RESPUBLIKOS VISAPUSIŠKOS IR TVIRTESNĖS PARTNERYSTĖS SUSITARIMĄ 342 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04    
28 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-149 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.28   Teisės aktų registras, 2018-03345. Įsigalioja nuo 2018-03-02. Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2018-03-02.
29 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-75 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-01594. Įsigalioja nuo 2018-02-02.
30 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1061 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.29 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-00057. Įsigalioja nuo 2018-01-03.
31 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo D1-1045 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-21396. Įsigalioja nuo 2018-01-01.
32 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-505 „Dėl Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir Bendros asmens būklės įvertinimo metod ... V-1312 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.20 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-18422. Įsigalioja nuo 2017-11-23.
33 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-505„Dėl Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir bendros asmens būklės įvertinimo  ... V-1312 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2017.11.20    
34 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19-1, 19-2, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymas XIII-704 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.07 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17965. Įsigalioja nuo 2018-01-01. Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-11-15.
35 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-885 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.31 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-17241. Įsigalioja nuo 2017-11-03. Šis įsakymas taikomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-529.  Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtoms planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūroms taikomas iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojęs teisinis reguliavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529 2 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju.
36 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-831 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.09 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-16089. Įsigalioja nuo 2018-01-01. Atliekų tvarkymo taisyklių 61 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
37 Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-168 „Dėl Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-413 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.10.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-15560. Įsigalioja nuo 2017-10-04.
38 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-14917. Įsigalioja nuo 2017-09-22.
39 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18    
40 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18    
41 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-679 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13723. Įsigalioja nuo 2017-08-30.
42 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-13607. Įsigalioja nuo 2017-08-25.
43 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-119 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-07119. Įsigalioja nuo 2017-05-01.
44 Dėl Duomenų teikimo ir tvarkymo Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo V-168 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2017.04.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-06823. Įsigalioja nuo 2017-04-25.
45 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo D1-242 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.22 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04763. Įsigalioja nuo 2017-03-24.
46 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo 167 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-04172. Įsigalioja nuo 2017-03-14.
47 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“ pakeitimo D1-127 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02261. Įsigalioja nuo 2017-02-10.
48 DĖL VANDENŲ SRITIES PLĖTROS 2017-2023 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 88 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01    
49 Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo 88 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-02348. Įsigalioja nuo 2017-02-10.
50 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-60 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-01252. Įsigalioja nuo 2017-01-21.
51 Dėl aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 395 „Dėl Į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplink ... D1-36 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-00725. Įsigalioja nuo 2017-01-12.
52 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos XIII-82 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.12.13 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28737. Įsigalioja nuo 2016-12-13.
53 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-845 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.02 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-28343. Įsigalioja nuo 2017-01-01.
54 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 71, 401, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 234-1, 234-2, 270-1 straipsniais įstatymas XII-2747 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.08 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-26867. Įsigalioja nuo 2016-11-17.
55 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo D1-685 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-25577. Įsigalioja nuo 2016-10-25.
56 Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo 1-249 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.19 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-23715. Įsigalioja nuo 2016-10-01.
57 Dėl Duomenų teikimo  ir tvarkymo  Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo V-511 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2016.09.15 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-23620. Įsigalioja nuo 2016-09-16 iki 2017-04-24. Negalioja nuo 2017-04-25.
58 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-837 „DĖL LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ P ... D1-377 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24    
59 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-837 „Dėl Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ p ... D1-377 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-14062. Įsigalioja nuo 2016-05-27.
60 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ... D1-350/ A1-250/ 3-171(1.5 E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.12 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-13730. Įsigalioja nuo 2016-05-13.
61 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-109 „Dėl aplinkos ir sveikatos rodiklių sąrašo ir duomenų ir informacijos srautų aplinkos ir sveikatos rodikliams apskaičiuoti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pak ... V-331 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-04897. Įsigalioja nuo 2016-04-01.
62 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 118 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02788. Įsigalioja nuo 2016-02-13.
63 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-78 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02399. Įsigalioja nuo 2016-02-06.
64 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos rinkos priežiūros planų rengimo ir jų vykdymo kontrolės taisyklių patvirtinimo 1-45   Įsakymas 2016.02.03 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02501. Įsigalioja nuo 2016-02-09.
65 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliekamų patikrinimų rūšių sąrašo ir 2016-2018 m. ne maisto produktų rinkos priežiūros prioritetinių sričių sąrašo patvirtinimo 1-18   Įsakymas 2016.01.18 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-01177. Įsigalioja nuo 2016-01-20.
66 Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-12   Įsakymas 2016.01.04 Negalioja. Teisės aktų registras, 2016-01260. Įsigalioja nuo 2016-01-21 iki 2019-05-17. Negalioja nuo 2019-05-18.
67 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-864 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.30 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-19099. Įsigalioja nuo 2016-01-01.
68 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-278 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-853 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.26 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18799. Įsigalioja nuo 2015-11-27.
69 Dėl Viešosios įstaigos Energetikų mokymo centro statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo D1-851 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.26 Negalioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-18767. Įsigalioja nuo 2015-11-27 iki 2017-08-29. Negalioja nuo 2017-08-30.
70 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo D1-728 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.12 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-15179. Įsigalioja nuo 2015-10-15.
71 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas XII-1869 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-11216. Įsigalioja nuo 2015-07-11. Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017-01-01.  Kodekso įsigaliojimas pakeistas 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2275.
72 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo D1-505 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.25 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10320. Įsigalioja nuo 2015-06-30. Įsakymo 1.1?1.5, 1.7?1.9, 1.11, 3.12 papunkčiai įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.
73 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-489 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-10138. Įsigalioja nuo 2015-07-01.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.