T OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS. 2020.06.07 23-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų ratifikavimo XIII-2260 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-11176. Įsigalioja nuo 2019-07-06.
2 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimus 1K-1618 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2019.04.23 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06593. Įsigalioja nuo 2019-04-24.
3 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1999 metų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo  ... 323 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2019-06099. Įsigalioja nuo 2019-04-16.
4 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 565 „Dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/ 2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo 1227 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.05 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-20310. Įsigalioja nuo 2019-01-01.
5 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įran ... D1-466 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.06 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09556. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
6 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-542 „Dėl LAND 50-2011 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-455 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09256. Įsigalioja nuo 2018-07-01.
7 Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų pakeitimo ratifikavimo XIII-1196 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.05.24 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-09079. Įsigalioja nuo 2018-06-02.
8 Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų pakeitimą, priimtą dvidešimt aštuntajame šalių susitikime, įvykusiame 2016 m. spalio 10-15 d. Kigalyje 1K-1257 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2018.03.30 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04947. Įsigalioja nuo 2018-03-31.
9 Dėl kreipimosi į Respublikos Prezidentą su prašymu pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų pakeitimą, priimtą dvidešimt aštuntajame šalių susitikime, įvykusiame 2016 m. spalio 10-15 d.  ... 244 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.14 Galioja. Teisės aktų registras, 2018-04239. Įsigalioja nuo 2018-03-22.
10 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/ 640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,  ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.04    
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/ 640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,  ... D1-578/ V-835 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.04 Galioja. Teisės aktų registras, 2017-12015. Įsigalioja nuo 2017-07-13.
12 Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų pakeitimas   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Protokolas 2016.10.15    
13 Dėl Darbuotojų, dirbančių su ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo, šilumos siurblių įranga ir izoterminių sunkvežimių ir priekabų šaldymo įrenginiais, mokymo programos pat ... D1-671 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.10 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-24947. Įsigalioja nuo 2016-10-12.
14 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/ 640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu,  ... D1-53/  V-103 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.01.27 Galioja. Teisės aktų registras, 2016-02397. Įsigalioja nuo 2016-02-06. 1.3 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.
15 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. 565 „Dėl 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/ 2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo 1372 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-21083. Įsigalioja nuo 2015-12-31. Šio nutarimo 1.5 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.
16 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. D1-542 „Dėl LAND 50-2011 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-655 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.11 Galioja. Teisės aktų registras. 2015. 2015-14033. Įsigalioja nuo 2015-09-22.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.