LIETUVOS
ENERGETIKOS
GALIOJANČIŲ
TEISĖS AKTŲ
APŽVALGA
    LIETUVOS
CHEMIJOS
PRAMONĖS
ĮMONIŲ
ASOCIACIJA
Narės
 
      2019.01.06 1-a  savaitė  
  VisaChemijaLT ( Ag, Co, Ga, K, Mo, Na, P, Pr, Re, S, W )  Pr   ? sav mėn met  
N A U J A U S I 20 pagrindinių dokumentų per savaitę.            
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.
     ... Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių ...
     ... Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo ...
     ... Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo ...
     ... Dėl Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos nustatymo 2019 metams ...
     ... Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ...
     ... Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos [3x] ...
     ... Litgas ...
  ●   ●●●●  ●●●●● 9 31 143  
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... Dėl Asmenų,turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių ...
     ... Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo ...
     ... Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo ...
     ... Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ...
     ... Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašo ...
     ... Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo ...
     ... Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ...
  ●   ●●  ●●●●● 7 20 113  
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.
     ... Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos ...
     ... Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos ...
     ... Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ...

  ●   ●●● 3 4 35  
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.
     ... Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo [2x] ...
     ... Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo ...
     ... Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos ...
     ... Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ...
  ●   ●●●●● 5 11 81  
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos ...
     ... Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos ...
     ... Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos [5x] ...
     ... Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo ...
  ●   ●●●  ●●●●● 8 21 110  
Energetika.              
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 7 28  
●● Biokuras ir biodegalai.
     Biokuras, biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 3  
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.   ●     0 5 45  
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.   ●     0 4 28  
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.    ●     0 1 2  
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.   ●     0 5 28  
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 0 5  
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.   ●     0 1 24  
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.   ●     0 6 71  
Papildomi skyriai.              
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.