T BIOMASĖ. 2019.06.16 24-a   savaitė Lietuvos GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl LITGRID AB elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo derinimo O3E-197 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.06.13  Teisės aktų registras: 2019-09536-, 2019.
2 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-640 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų atrankos komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pake ... D1-347 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.06.05 Galioja nuo 2019.06.11  Teisės aktų registras: 2019-09361-, 2019.
3 Dėl Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-100 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.05.28 Galioja nuo 2019.05.30  Teisės aktų registras: 2019-08495-, 2019.
4 Dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo O3E-139 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.05.20 Galioja nuo 2019.05.21  Teisės aktų registras: 2019-07963-, 2019.
5 Dėl Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų įtraukimo į identifikavimo sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašo pat ... 3D-292 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.05.10 Galioja nuo 2019.05.11  Teisės aktų registras: 2019-07514-, 2019.
6 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo 3D-285 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.05.07 Galioja nuo 2019.05.08  Teisės aktų registras: 2019-07382-, 2019.
7 Dėl Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pagaminto ir planuojamo pagaminti kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-132 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.04.26 Galioja nuo 2019.05.01  Teisės aktų registras: 2019-07009-, 2019.
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 382 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.24 Galioja nuo 2019.04.27 . Išimtys: Nutarimo 1 punktas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.; nutarimo 2 punktas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-06880-, 2019.
9 Dėl Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimo 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17 Galioja nuo 2019.04.27  Teisės aktų registras: 2019-06860-, 2019.
10 DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17    
11 Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonę ... 1-121 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.04.12 Galioja nuo 2019.04.13  Teisės aktų registras: 2019-06057-, 2019.
12 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-78 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2019.03.06 Galioja nuo 2019.03.13  Teisės aktų registras: 2019-03934-, 2019.
13 Nuasmeninta nutartis 2019-02-27 Nr. AB-5236-3-61-3-02718-2016-0 2019-02-27 Nr. AB-5236-3-61-3-02718-2016-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2019.02.27 Galioja nuo 2019.02.27  Teisės aktų registras: 2019-03755-, 2019.
14 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3E-36 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.02.08 Galioja nuo 2019.02.09  Teisės aktų registras: 2019-01990-, 2019.
15 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvend ... 3-54 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.01  Teisės aktų registras: 2019-01434-, 2019.
16 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finan ... 43477 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.17 Galioja nuo 2019.01.23  Teisės aktų registras: 2019-00915-, 2019.
17 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fond ... 43473 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.18  Teisės aktų registras: 2019-00692-, 2019.
18 Nuasmeninta nutartis 2019-01-08 Nr. BB-80-1-50-9-00333-2014-1 2019-01-08 Nr. BB-80-1-50-9-00333-2014-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2019.01.08 Galioja nuo 2019.01.08  Teisės aktų registras: 2019-00662-, 2019.
19 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS  JŪROS APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-512 3, 4, 5 STRAIPSNIŲ IR 3 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO 1 PRIEDO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 1379 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.12.27    
20 Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 7 dalies, 24 dalies 2 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT24-N14/ 2018 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.21  Teisės aktų registras: 2018-21226-, 2018.
21 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20-1, 21 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 63-1 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas XIII-1890 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.05.01 . Išimtys: Įstatymo 14 straipsnio 12 dalis įsigalioja 2019-01-09. Įstatymas įsigalioja 2019-05-01, kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas iki 2019-05-01. Įstatymas įsigalioja praėjus 2 mėnesiams po Europos Komisijos pritarimo, kai Europos Komisijos pritarimas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas gaunamas po 2019-05-01.  Teisės aktų registras: 2019-00247-, 2019.
22 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 4-747 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.12 Galioja nuo 2018.12.13  Teisės aktų registras: 2018-20343-, 2018.
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl Jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, stebėsenos programos ir priemonių nustatymo tvark ... D1-1072 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.07 Galioja nuo 2018.12.12  Teisės aktų registras: 2018-20227-, 2018.
24 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo 4-739 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.12.06 Galioja nuo 2018.12.07  Teisės aktų registras: 2018-19960-, 2018.
25 Dėl Karalmiškio sengirės gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-974 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.20 Galioja nuo 2018.11.28  Teisės aktų registras: 2018-19112-, 2018.
26 Dėl „Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. D1-375/ 3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-968/ 3D-821 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.20 Galioja nuo 2018.11.23  Teisės aktų registras: 2018-18801-, 2018.
27 Nuasmeninta nutartis 2018-11-15 Nr. AB-20833-3-61-3-03136-2016-5 2018-11-15 Nr. AB-20833-3-61-3-03136-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.11.15 Galioja nuo 2018.11.15  Teisės aktų registras: 2018-19077-, 2018.
28 Dėl 2017 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems Aplinkos ministerija numato skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizd ... D1-932 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.06 Galioja nuo 2018.11.08  Teisės aktų registras: 2018-17950-, 2018.
29 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3E-344 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.10.24 Galioja nuo 2018.10.25  Teisės aktų registras: 2018-16564-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-256 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo ir Paviršinių vandens telkinių tipų etaloninių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-906 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.23 Galioja nuo 2018.10.24  Teisės aktų registras: 2018-16542-, 2018.
31 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo D1-905 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.23 Galioja nuo 2018.10.24  Teisės aktų registras: 2018-16541-, 2018.
32 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. D1-640 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų atrankos komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo“ pake ... D1-898 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.19 Galioja nuo 2018.10.24  Teisės aktų registras: 2018-16508-, 2018.
33 Dėl Klaipėdos apskrities miškų tvarkymo schemos patvirtinimo D1-889 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.16    
34 DĖL KLAIPĖDOS APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMOS PATVIRTINIMO D1-889 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.16    
35 Dėl Pūsčios telmologinio draustinio gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-884 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.15 Galioja nuo 2018.10.17  Teisės aktų registras: 2018-16237-, 2018.
36 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-273 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2018.10.08 Galioja nuo 2018.10.10  Teisės aktų registras: 2018-15967-, 2018.
37 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.13  Teisės aktų registras: 2018-16132-, 2018.
38 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.05   
39 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.10.05 Galioja nuo 2018.10.05   
40 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 996   Nutarimas 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15880-, 2018.
41 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų fin ... V-760 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.09.13 Galioja nuo 2018.09.14  Teisės aktų registras: 2018-14470-, 2018.
42 Dėl Lietuvos vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų organizacijų veiklos programų strategijos patvirtinimo 3D-583 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2018.08.27 Galioja nuo 2018.08.30  Teisės aktų registras: 2018-13551-, 2018.
43 Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-012 priemonę „Vand ... D1-742 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.27 Galioja nuo 2018.07.31  Teisės aktų registras: 2018-12598-, 2018.
44 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo 4-454 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.07.18 Galioja nuo 2018.07.20  Teisės aktų registras: 2018-12191-, 2018.
45 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-291/ 4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios ... V-617/ 4-408 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.06.28 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10904-, 2018.
46 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. D1-184 „Dėl Dūkštų ąžuolyno ir Dūkštos upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-547 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.21 Galioja nuo 2019.05.28  Teisės aktų registras: 2019-08317-, 2019.
47 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-1288 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.30  Teisės aktų registras: 2018-10958-, 2018.
48 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo  ... 4-367 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.06.23  Teisės aktų registras: 2018-10246-, 2018.
49 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-767 „Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-390 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.14 Galioja nuo 2018.11.01  Teisės aktų registras: 2018-07783-, 2018.
50 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvi ... 4-257 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.05.02 Galioja nuo 2018.05.04  Teisės aktų registras: 2018-07004-, 2018.
51 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-250 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.27 Galioja nuo 2018.04.28  Teisės aktų registras: 2018-06715-, 2018.
52 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-241 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.24 Galioja nuo 2018.04.26  Teisės aktų registras: 2018-06526-, 2018.
53 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirt ... 4-222 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2018.04.18 Galioja nuo 2018.04.19  Teisės aktų registras: 2018-06184-, 2018.
54 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20-1 straipsniu įstatymas XIII-1078 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.04.12 Galioja nuo 2018.05.01 . Išimtys: Įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-04-25  Teisės aktų registras: 2018-06508-, 2018.
55 Nuasmeninta nutartis 2018-04-03 Nr. AB-6779-3-61-3-02974-2017-5 2018-04-03 Nr. AB-6779-3-61-3-02974-2017-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.04.03 Galioja nuo 2018.04.03  Teisės aktų registras: 2018-05809-, 2018.
56 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr.172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 296 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.28 Galioja nuo 2018.04.04  Teisės aktų registras: 2018-05181-, 2018.
57 Nuasmeninta nutartis 2018-03-16 Nr. CB-2580-2-58-3-00072-2016-6 2018-03-16 Nr. CB-2580-2-58-3-00072-2016-6 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2018.03.16 Galioja nuo 2018.03.16  Teisės aktų registras: 2018-04502-, 2018.
58 Nuasmeninta nutartis 2018-03-13 Nr. AB-4979-3-61-3-03326-2016-6 2018-03-13 Nr. AB-4979-3-61-3-03326-2016-6 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2018.03.13 Galioja nuo 2018.03.13  Teisės aktų registras: 2018-04223-, 2018.
59 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  20-1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 67 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJ ... 202 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.03.07    
60 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-291/ 4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios ... V-202/ 4-112 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2018.02.28 Galioja nuo 2018.03.09  Teisės aktų registras: 2018-03688-, 2018.
61 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 147 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02346-, 2018.
62 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 "Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-100 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02355-, 2018.
63 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. D1-331 ,,dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-100 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.12    
64 Dėl Žuvinto biosferos rezervato Kiaulyčios botaninio-zoologinio draustinio gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-1038 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.05 Galioja nuo 2018.12.06  Teisės aktų registras: 2018-19838-, 2018.
65 Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų patvirtinimo 1-310 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.06 Galioja nuo 2018.05.01  Teisės aktų registras: 2017-19830-, 2017.
66 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 923 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.15 Galioja nuo 2017.11.21  Teisės aktų registras: 2017-18304-, 2017.
67 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymas XIII-707 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.07 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnis, 5 straipsnio 5 dalis ir 24 straipsnio 5 ir 6 dalys įsigalioja 2017-11-17.  Teisės aktų registras: 2017-18141-, 2017.
68 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektų fin ... V-810 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.10.23 Galioja nuo 2017.10.24  Teisės aktų registras: 2017-16675-, 2017.
69 Dėl Šimšų miško gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-844 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.12 Galioja nuo 2017.10.19  Teisės aktų registras: 2017-16477-, 2017.
70 Nuasmeninta nutartis 2017-10-03 Nr. BB-5424-1-50-9-00333-2014-1 2017-10-03 Nr. BB-5424-1-50-9-00333-2014-1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2017.10.03 Galioja nuo 2017.10.03  Teisės aktų registras: 2017-16212-, 2017.
71 Dėl Liepijų kraštovaizdžio draustinio ir dalies Platelių kraštovaizdžio draustinio gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-788 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.25 Galioja nuo 2017.09.29  Teisės aktų registras: 2017-15224-, 2017.
72 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18 Galioja nuo 2017.09.22  Teisės aktų registras: 2017-14917-, 2017.
73 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18    
74 Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo D1-778 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18    
75 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-251 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priem ... V-656 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.08.31  Teisės aktų registras: 2017-13822-, 2017.
76 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 4-499 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.08.28 Galioja nuo 2017.08.29  Teisės aktų registras: 2017-13699-, 2017.
77 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.22 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13607-, 2017.
78 Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų atrankos komiteto sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo D1-640 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.28 Galioja nuo 2017.08.01  Teisės aktų registras: 2017-12790-, 2017.
79 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 1-199 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.27 Galioja nuo 2017.07.28  Teisės aktų registras: 2017-12693-, 2017.
80 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-618 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.24 Galioja nuo 2017.07.26  Teisės aktų registras: 2017-12578-, 2017.
81 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-012 priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas“ projektų finans ...  D1-619 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.24 Galioja nuo 2017.07.25  Teisės aktų registras: 2017-12546-, 2017.
82 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pram ... 4-423 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.07.19 Galioja nuo 2017.07.20  Teisės aktų registras: 2017-12432-, 2017.
83 Nuasmeninta nutartis 2017-07-14 Nr. AB-13801-3-61-3-04743-2015-9 2017-07-14 Nr. AB-13801-3-61-3-04743-2015-9 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.07.14 Galioja nuo 2017.07.14  Teisės aktų registras: 2017-12533-, 2017.
84 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-186 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.14 Galioja nuo 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2017-12292-, 2017.
85 Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 1-187 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.14 Galioja nuo 2017.07.18  Teisės aktų registras: 2017-12291-, 2017.
86 Dėl Didžiosios kuolingos (Numenius arquata) apsaugos plano patvirtinimo D1-595 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.11 Galioja nuo 2017.07.14  Teisės aktų registras: 2017-12132-, 2017.
87 Dėl Tetervino (Tetrao tetrix) apsaugos plano patvirtinimo D1-598 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.11 Galioja nuo 2017.07.14  Teisės aktų registras: 2017-12133-, 2017.
88 Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo 1-181 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.08.01  Teisės aktų registras: 2017-12845-, 2017.
89 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarimo Nr. 1314 „Dėl Ataskaitos apie pažangą skatinant ir naudojant atsinaujinančius energijos išteklius teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 563 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.07.05 Galioja nuo 2017.07.12  Teisės aktų registras: 2017-11926-, 2017.
90 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 42, 49, 54, 56, 58, 65 straipsnių pakeitimo, aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 33 straipsnio pripažinim ... XIII-605 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.04 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 25 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12306-, 2017.
91 Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo 1-170 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-11012-, 2017.
92 Dėl Dvijuostės nendriadusės (Graphoderus bilineatus) apsaugos plano patvirtinimo D1-554 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11410-, 2017.
93 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų  ... 4-373/ V-530 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2017-10918-, 2017.
94 Nuasmeninta nutartis 2017-06-20 Nr. AB-12312-3-61-3-01192-2016-5 2017-06-20 Nr. AB-12312-3-61-3-01192-2016-5 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.20  Teisės aktų registras: 2017-10859-, 2017.
95 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 1-298 „Dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų  ... 1-158 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.21  Teisės aktų registras: 2017-10305-, 2017.
96 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 4-363 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.20 Galioja nuo 2017.06.21  Teisės aktų registras: 2017-10282-, 2017.
97 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-156 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.19 Galioja nuo 2017.07.05  Teisės aktų registras: 2017-11452-, 2017.
98 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 4-353 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.16 Galioja nuo 2017.06.17  Teisės aktų registras: 2017-10111-, 2017.
99 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 416 „Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemos“ pakeitimo 455 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.06.14 Galioja nuo 2017.06.21  Teisės aktų registras: 2017-10311-, 2017.
100 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-443 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.06.02 Galioja nuo 2017.06.06  Teisės aktų registras: 2017-09498-, 2017.
101 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių 2014 metams patvirtinimo“ pakeitimo B1-342 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Įsakymas 2017.05.19 Galioja nuo 2017.05.20  Teisės aktų registras: 2017-08437-, 2017.
102 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. D1-810 „Dėl Pramoninių ir komunalinių atliekų biologiškai skaidžios dalies atskyrimo, atsižvelgiant į energijos, pagamintos iš pramoninių ir komunalinių atliekų, atsinaujinanči ... D1-416 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.16 Galioja nuo 2018.01.01  Teisės aktų registras: 2017-08260-, 2017.
103 Dėl Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-81 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08235-, 2017.
104 Dėl Paburgės kraštovaizdžio draustinio pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-79 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08236-, 2017.
105 Dėl Pabijočių botaninio-zoologinio draustinio pelkinės uolaskėlės (Saxifraga hirculus) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-82 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08253-, 2017.
106 Dėl Labanoro regioninio parko vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-76 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08237-, 2017.
107 Dėl Gražutės regioninio parko vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-77 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08238-, 2017.
108 Dėl Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-78 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08239-, 2017.
109 Dėl Juodupio botaninio draustinio dvilapio purvuolio (Liparis loeselii) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-74 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08240-, 2017.
110 Dėl Paburgės kraštovaizdžio draustinio dvilapio purvuolio (Liparis loeselii) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-80 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08241-, 2017.
111 Dėl Vyžuonų botaninio draustinio dvilapio purvuolio (Liparis loeselii) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-75 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08246-, 2017.
112 Dėl Vievio apylinkių plikažiedžio linlapio (Thesium ebracteatum) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-71 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08247-, 2017.
113 Dėl Kruonio apylinkių plikažiedžio linlapio (Thesium ebracteatum) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-72 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08250-, 2017.
114 Dėl Rambyno regioninio parko plikažiedžio linlapio (Thesium ebracteatum) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-73 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08251-, 2017.
115 Dėl Skilvionių miško plačialapės klumpaitės (Cypripedium calceolus) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-84 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08269-, 2017.
116 Dėl Radvilonių botaninio draustinio plačialapės klumpaitės (cypripedium calceolus) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-83 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08252-, 2017.
117 Dėl Baluošo kraštovaizdžio draustinio plačialapės klumpaitės (Cypripedium calceolus) apsaugos 2018-2020 m. veiksmų plano patvirtinimo V-85 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.17  Teisės aktų registras: 2017-08243-, 2017.
118 Dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo 2017-2025 metų programos patvirtinimo D1-396 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.11 Galioja nuo 2017.05.16  Teisės aktų registras: 2017-08154-, 2017.
119 Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo D1-375/ 3D-312 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.05 Galioja nuo 2017.05.09  Teisės aktų registras: 2017-07777-, 2017.
120 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-291/ 4-176 „Dėl prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios ... V-303/ 4-258 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.04.26 Galioja nuo 2017.05.04  Teisės aktų registras: 2017-07393-, 2017.
121 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pa ... 4-238 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.18 Galioja nuo 2017.04.20  Teisės aktų registras: 2017-06551-, 2017.
122 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 1-149 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-94 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.04.06 Galioja nuo 2017.04.12  Teisės aktų registras: 2017-06168-, 2017.
123 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių pa ... D1-270 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.31 Galioja nuo 2017.04.20  Teisės aktų registras: 2017-05589-, 2017.
124 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 4-169 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.28 Galioja nuo 2017.03.29  Teisės aktų registras: 2017-04980-, 2017.
125 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo 167 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.13 Galioja nuo 2017.03.14  Teisės aktų registras: 2017-04172-, 2017.
126 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 4-128 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.06 Galioja nuo 2017.03.07  Teisės aktų registras: 2017-03669-, 2017.
127 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl tiekėjų, kurie į rinką tiekia degalus ir energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikim ... D1-203 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.03.06 Galioja nuo 2017.04.20  Teisės aktų registras: 2017-03719-, 2017.
128 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 4-126 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.03 Galioja nuo 2017.03.04  Teisės aktų registras: 2017-03620-, 2017.
129 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo 4?109 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.24  Teisės aktų registras: 2017-02932-, 2017.
130 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų ve ... V-97 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.23  Teisės aktų registras: 2017-02923-, 2017.
131 Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo 88 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.10  Teisės aktų registras: 2017-02348-, 2017.
132 DĖL VANDENŲ SRITIES PLĖTROS 2017-2023 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 88 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01    
133 Dėl Dvilapio purvuolio (Liparis loeselii) apsaugos plano patvirtinimo D1-97 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.31 Galioja nuo 2017.02.08  Teisės aktų registras: 2017-02189-, 2017.
134 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-60 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.21  Teisės aktų registras: 2017-01252-, 2017.
135 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo 43559 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.01.05 Galioja nuo 2017.01.06  Teisės aktų registras: 2017-00552-, 2017.
136 Dėl Platelių ežero gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-893 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.16 Galioja nuo 2017.01.04  Teisės aktų registras: 2017-00394-, 2017.
137 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos XIII-82 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.12.13 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28737-, 2016.
138 Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kubos Respublikos politinio dialogo ir bendradarbiavimo susitarimas   Tarptautinius dokumentus pasirašiusios šalys Susitarimas 2016.12.12    
139 Dėl Netiesų hidrografinio draustinio gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-874 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.12 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28729-, 2016.
140 Nuasmeninta nutartis 2016-12-07 Nr. AB-23277-3-61-3-03638-2014-0 2016-12-07 Nr. AB-23277-3-61-3-03638-2014-0 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.07  Teisės aktų registras: 2016-29100-, 2016.
141 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“ pakeitimo 1247 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.12.07 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28711-, 2016.
142 Nuasmeninta nutartis 2016-11-23 Nr. AB-22278-3-61-3-02413-2016-2 2016-11-23 Nr. AB-22278-3-61-3-02413-2016-2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.11.23 Galioja nuo 2016.11.23  Teisės aktų registras: 2016-28278-, 2016.
143 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. D1-696 „Dėl papildomos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų skyrimo 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosiste ... D1-784 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.22 Galioja nuo 2016.11.24  Teisės aktų registras: 2016-27317-, 2016.
144 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1149 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.16 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-27376-, 2016.
145 Dėl Rėkyvos pelkės gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-747 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.11 Galioja nuo 2016.12.03  Teisės aktų registras: 2016-28137-, 2016.
146 Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas XII-2702 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.15 . Išimtys: Įstatymo 23 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2016-11-10.  Teisės aktų registras: 2016-26481-, 2016.
147 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-767 „Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-698 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.24 Galioja nuo 2016.10.28  Teisės aktų registras: 2016-25787-, 2016.
148 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-767 „Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-698 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.24    
149 Dėl Žuvinto ežero ir jo pakrantės gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-704 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.24 Galioja nuo 2016.10.28  Teisės aktų registras: 2016-25724-, 2016.
150 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pram ... 4-647 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.10.20 Galioja nuo 2016.10.21  Teisės aktų registras: 2016-25464-, 2016.
151 Dėl papildomos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų skyrimo 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektams, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. spalio 9 d. ... D1-696 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.14 Galioja nuo 2016.10.18  Teisės aktų registras: 2016-25254-, 2016.
152 Dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir sumažinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. D1-344 „Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę „Biokuro katilų iki 500 kW galingumo ...  D1-642 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.09.27 Galioja nuo 2016.10.06  Teisės aktų registras: 2016-24608-, 2016.
153 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūro ... V-768 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.09.13 Galioja nuo 2016.09.14  Teisės aktų registras: 2016-23558-, 2016.
154 Dėl Šventosios senvagių gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-593 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.09.08 Galioja nuo 2016.09.14  Teisės aktų registras: 2016-23561-, 2016.
155 Dėl Mošios ežero gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-592 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.09.08 Galioja nuo 2016.10.07  Teisės aktų registras: 2016-24729-, 2016.
156 Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo V-718 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.08.29 Galioja nuo 2016.08.30  Teisės aktų registras: 2016-22828-, 2016.
157 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 846 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.17 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-22692-, 2016.
158 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-256 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo ir Paviršinių vandens telkinių tipų etaloninių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-534 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.08.04 Galioja nuo 2016.08.10  Teisės aktų registras: 2016-21813-, 2016.
159 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo D1-533 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.08.04 Galioja nuo 2016.08.10  Teisės aktų registras: 2016-21814-, 2016.
160 Nuasmeninta nutartis 2016-07-28 Nr. AB-15198-3-63-3-00653-2015-7 2016-07-28 Nr. AB-15198-3-63-3-00653-2015-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.07.28 Galioja nuo 2016.07.28  Teisės aktų registras: 2016-25505-, 2016.
161 Nuasmeninta nutartis 2016-07-27 Nr. AB-15134-3-61-3-07845-2013-3 2016-07-27 Nr. AB-15134-3-61-3-07845-2013-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.07.27 Galioja nuo 2016.07.27  Teisės aktų registras: 2016-21332-, 2016.
162 Dėl Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo 769 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.28  Teisės aktų registras: 2016-21059-, 2016.
163 Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo O3-201 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.06.30 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-18046-, 2016.
164 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-291/ 4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios ... V-593/ 4-436 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.06.23 Galioja nuo 2016.06.28  Teisės aktų registras: 2016-17697-, 2016.
165 Nuasmeninta nutartis 2016-06-16 Nr. AB-12834-3-61-3-01292-2014-4 2016-06-16 Nr. AB-12834-3-61-3-01292-2014-4 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.06.16 Galioja nuo 2016.06.16  Teisės aktų registras: 2016-17665-, 2016.
166 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo prog ... V-490 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.05.26 Galioja nuo 2016.05.27  Teisės aktų registras: 2016-14097-, 2016.
167 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-368 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.23 Galioja nuo 2016.05.24  Teisės aktų registras: 2016-13796-, 2016.
168 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-346 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.05 Galioja nuo 2016.05.06  Teisės aktų registras: 2016-11334-, 2016.
169 Dėl Energetinio verslo ginčų sprendimo VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (VTNKA) specializuotame Energetikos arbitražo teisme tvarkos aprašo patvirtinimo 2009.01.16 Lietuvos arbitražo asociacija Sprendimas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.06.22 . Išimtys: Tvarkos aprašas įsigalioja nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre dienos.  Teisės aktų registras: 2016-17355-, 2016.
170 Dėl LAA Tarptautinio komercinio arbitražo procedūros reglamento atnaujintos (aktualios) redakcijos patvirtinimo 2013.01.16 Lietuvos arbitražo asociacija Sprendimas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.06.04  Teisės aktų registras: 2016-14814-, 2016.
171 Dėl LAA Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamento atnaujintos (aktualios) redakcijos patvirtinimo 2014.01.16 Lietuvos arbitražo asociacija Sprendimas 2016.04.29 Galioja nuo 2016.06.04  Teisės aktų registras: 2016-14813-, 2016.
172 Nuasmeninta nutartis 2016-04-14 Nr. AB-8283-3-61-3-07845-2013-3 2016-04-14 Nr. AB-8283-3-61-3-07845-2013-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.04.14 Galioja nuo 2016.04.14  Teisės aktų registras: 2016-10351-, 2016.
173 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-280 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.12 Galioja nuo 2016.04.13  Teisės aktų registras: 2016-08683-, 2016.
174 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo 4-244 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.25 Galioja nuo 2016.03.26  Teisės aktų registras: 2016-06311-, 2016.
175 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-291/ 4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios ... V-101/ 4-179 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2016.03.03 Galioja nuo 2016.03.05  Teisės aktų registras: 2016-04264-, 2016.
176 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo O3-60 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2016.02.26 Negalioja nuo 2019.05.21 Galioja nuo 2016.03.01 iki 2019.05.20  Teisės aktų registras: 2016-03902-, 2016.
177 Nuasmeninta nutartis 2016-02-02 Nr. AB-2376-3-63-3-00212-2014-7 2016-02-02 Nr. AB-2376-3-63-3-00212-2014-7 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.02.02 Galioja nuo 2016.02.02  Teisės aktų registras: 2016-02658-, 2016.
178 Nuasmeninta nutartis 2016-01-25 Nr. AB-1788-3-61-3-03438-2014-8 2016-01-25 Nr. AB-1788-3-61-3-03438-2014-8 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2016.01.25 Galioja nuo 2016.01.25  Teisės aktų registras: 2016-02154-, 2016.
179 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 69 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.01.20 Galioja nuo 2016.01.27  Teisės aktų registras: 2016-01578-, 2016.
180 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+ “ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvir ... 43575 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.01.08 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00471-, 2016.
181 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-8 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2016.01.06 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00486-, 2016.
182 Nuasmeninta nutartis 2015-12-29 Nr. CB-12287-2-55-3-02905-2013-7 2015-12-29 Nr. CB-12287-2-55-3-02905-2013-7 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.12.29 Galioja nuo 2015.12.29  Teisės aktų registras: 2016-00705-, 2016.
183 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. J05-LVPA-K priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų  ... 4-822/ V-1323 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.12.22 Galioja nuo 2015.12.24  Teisės aktų registras: 2015-20244-, 2015.
184 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvend ... 3-499(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.12.14 Galioja nuo 2015.12.15  Teisės aktų registras: 2015-19722-, 2015.
185 Dėl Senosios Įpilties apylinkių gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-871 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.01 Galioja nuo 2015.12.09  Teisės aktų registras: 2015-19461-, 2015.
186 Dėl Vilkijos upės slėnio gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-870 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.12.01 Galioja nuo 2015.12.09  Teisės aktų registras: 2015-19460-, 2015.
187 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-848 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.26 Galioja nuo 2015.11.27  Teisės aktų registras: 2015-18798-, 2015.
188 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.26    
189 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvend ... 3-474(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2015.11.18 Galioja nuo 2015.11.19  Teisės aktų registras: 2015-18315-, 2015.
190 Nuasmeninta nutartis 2015-11-16 Nr. AB-22252-3-61-3-08042-2013-3 2015-11-16 Nr. AB-22252-3-61-3-08042-2013-3 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.11.16 Galioja nuo 2015.11.16  Teisės aktų registras: 2015-18828-, 2015.
191 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1156 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.04 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17936-, 2015.
192 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-247 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.10.23 Galioja nuo 2015.10.27 . Išimtys: Šio įsakymo 1.3 papunktis įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d. Šio įsakymo 1.1, 1.4 ir 1.9  papunkčiai įsigalioja 2016 m. sausio 2 d.  Teisės aktų registras: 2015-16734-, 2015.
193 Dėl Paršežerio-Lūksto pelkių komplekso gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-769 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.23 Galioja nuo 2015.10.27  Teisės aktų registras: 2015-16749-, 2015.
194 Dėl ataskaitų apie atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių montavimo darbus pateikimo ir montavimo darbų kokybės patikros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1V-59 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2015.09.03 Galioja nuo 2015.09.04  Teisės aktų registras: 2015-13515-, 2015.
195 Dėl Technologijų studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo V-922 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.08.27 Galioja nuo 2015.08.28  Teisės aktų registras: 2015-13087-, 2015.
196 Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo patvirtinimo V-900 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.08.17 Galioja nuo 2015.08.19  Teisės aktų registras: 2015-12396-, 2015.
197 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros politikos priemonių, prisidedančių prie prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės  ... V-895 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.08.13 Galioja nuo 2015.08.15  Teisės aktų registras: 2015-12315-, 2015.
198 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūras 2015-2022 metų prioritetų patvirtinimo“ pakeitimo V-894 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.08.13 Galioja nuo 2015.08.15  Teisės aktų registras: 2015-12311-, 2015.
199 Dėl Pavirinčių?Pakalnių pelkės gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-525 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.07.07 Galioja nuo 2015.07.15  Teisės aktų registras: 2015-11319-, 2015.
200 Nuasmeninta nutartis byloje A-1120-858/ 2015 A-1120-858/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.06.26 Galioja nuo 2015.06.30  Teisės aktų registras: 2015-10886-, 2015.
201 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo D1-505 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.25 Galioja nuo 2015.06.30 . Išimtys: Įsakymo 1.1?1.5, 1.7?1.9, 1.11, 3.12 papunkčiai įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-10320-, 2015.
202 Dėl Biržulio-Stervo pelkių komplekso gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-492 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja nuo 2015.06.27  Teisės aktų registras: 2015-10166-, 2015.
203 Nuasmeninta nutartis byloje eAS-921-261/ 2015 eAS-921-261/ 2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2015.06.12 Galioja nuo 2015.06.12  Teisės aktų registras: 2015-09915-, 2015.
204 Dėl Įmonių, įstaigų ir organizacijų, siekiančių įgyti teisę rengti atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančius specialistus, prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1V-42 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos Įsakymas 2015.05.21 Galioja nuo 2015.05.23  Teisės aktų registras: 2015-07758-, 2015.
205 Dėl su klimato kaita susijusių ligų (alerginių ir infekcinių) 2015-2020 metų profilaktikos programos patvirtinimo V-565 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.05.04 Galioja nuo 2015.05.21  Teisės aktų registras: 2015-07637-, 2015.
206 Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo 3D-343 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.05.04 Galioja nuo 2015.05.06  Teisės aktų registras: 2015-06718-, 2015.
207 Dėl Stėgalių gamtinio komplekso gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-319 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.20 Galioja nuo 2015.04.21  Teisės aktų registras: 2015-06036-, 2015.
208 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-139 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.04.17 Galioja nuo 2015.04.23  Teisės aktų registras: 2015-06116-, 2015.
209 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 445 „Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo  2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo V-366 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.04.17 Galioja nuo 2015.04.21  Teisės aktų registras: 2015-06013-, 2015.
210 Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo XII-1626 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.04.16 Galioja nuo 2015.04.25  Teisės aktų registras: 2015-06178-, 2015.
211 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 172 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 382 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.15 Galioja nuo 2015.04.21  Teisės aktų registras: 2015-06043-, 2015.
212 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo D1-280 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.07 Galioja nuo 2015.04.11  Teisės aktų registras: 2015-05519-, 2015.
213 Dėl Rekomendacijų paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2 prie ... AV-83 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2015.04.01 Galioja nuo 2015.04.04  Teisės aktų registras: 2015-05040-, 2015.
214 Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo V-291/ 4-176 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.03.31 Galioja nuo 2015.04.03  Teisės aktų registras: 2015-04984-, 2015.
215 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 3D-223 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.03.27 Galioja nuo 2015.03.28  Teisės aktų registras: 2015-04375-, 2015.
216 Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo 284 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.03.18 Galioja nuo 2015.03.27  Teisės aktų registras: 2015-04339-, 2015.
217 Nuasmeninta nutartis byloje 3K-3-128-686/ 2015 3K-3-128-686/ 2015 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Nutartis 2015.03.06 Galioja nuo 2015.03.06  Teisės aktų registras: 2015-03823-, 2015.
218 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-209 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.03.06 Galioja nuo 2015.03.07  Teisės aktų registras: 2015-03459-, 2015.
219 Nutarimas dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2015 metų II ketvirčiui O3-191 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.02.27 Galioja nuo 2015.02.28  Teisės aktų registras: 2015-03081-, 2015.
220 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-169 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.26 Galioja nuo 2015.02.28  Teisės aktų registras: 2015-03031-, 2015.
221 Dėl Dubysos upės slėnio ties Bazilionais gamtotvarkos plano patvirtinimo D1-141 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.02.20 Galioja nuo 2015.02.24  Teisės aktų registras: 2015-02608-, 2015.
222 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-074 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2015.02.18 Galioja nuo 2015.03.03  Teisės aktų registras: 2015-03255-, 2015.
223 Dėl Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ patvirtinimo V-81 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.02.05 Galioja nuo 2015.02.11  Teisės aktų registras: 2015-02005-, 2015.
224 Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo V-59/ 4-48 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.01.29 Galioja nuo 2015.02.14  Teisės aktų registras: 2015-02146-, 2015.
225 Dėl prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo V-59/ 4-48 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.01.29    
226 DĖL PRIORITETINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS, KULTŪRINĖS) PLĖTROS IR INOVACIJŲ RAIDOS (SUMANIOS SPECIALIZACIJOS) KRYPTIES „AGROINOVACIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS“ PRIORITETŲ VEIKSMŲ PLANŲ PATVIRTINIMO V-59/ 4-48 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.01.29    
227 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 1-180 „Dėl Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo 1-332 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2015-00049-, 2015.
228 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1-331 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.06  Teisės aktų registras: 2015-00042-, 2015.
229 Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo 1K-499 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2014.12.30 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21106-, 2014.
230 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. O3-318 „Dėl Energijos išteklių biržos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo O3-963 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.12.30 Negalioja nuo 2016.07.01 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2016.06.30  Teisės aktų registras: 2014-21097-, 2014.
231 Dėl Investicijų į mokslinių tyrimų infrastruktūras 2015-2022 metų prioritetų patvirtinimo V-1269 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2014.12.29 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2014-20973-, 2014.
232 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 787 „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 1481 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21034-, 2014.
233 Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-008, finansuojamam iš 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.16    
234 Nuasmeninta nutartis byloje A-822-1551-14 A-822-1551-14 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Nutartis 2014.12.11 Galioja nuo 2014.12.11  Teisės aktų registras: 2014-19689-, 2014.
235 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-185 „Dėl kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-285 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.11.27 Galioja nuo 2014.11.29 . Išimtys: Įsakymo 1.22, 1.23, 1.28 papunkčiai bei 1.29 papunktyje numatyti 7 priedo pakeitimai, susiję su simbolių atnaujinimu, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2014-18100-, 2014.
236 Dėl finansavimo skyrimo 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektams D1-819 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.10.09 Galioja nuo 2014.10.21  Teisės aktų registras: 2014-14333-, 2014.
237 Dėl vykdomų studijų programų akreditavimo SV6-56 Studijų kokybės vertinimo centras Įsakymas 2014.09.29 Galioja nuo 2014.09.30  Teisės aktų registras: 2014-13139-, 2014.
238 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) patvirtinimo 3D-698 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.09.03 Aktuali nuo 2014.09.04   
239 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo 2012 metais taisyklių patvirtinimo 3D-471 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.09.02 Aktuali nuo 2014.09.03   
240 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo 2012 metais taisyklių patvirtinimo 3D-471 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.26 Aktuali nuo 2014.08.27 iki 2014.09.02   
241 Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo 787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.08.20 Aktuali nuo 2014.08.26   
242 Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo V-743 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2014.08.20 Galioja nuo 2014.08.23  Teisės aktų registras: 2014-11172-, 2014.
243 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ supaprastintųjų įgyvendinimo 2014 metais taisyklių patvirtinimo 3D-230 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.04 Aktuali nuo 2014.08.05   
244 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos" įgyvendinimo 2012 metais taisyklių patvirtinimo 3D-222 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.04 Aktuali nuo 2014.08.05   
245 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) patvirtinimo 3D-698 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.04 Aktuali nuo 2014.08.05 iki 2014.09.03   
246 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Parama verslo kūrimui ir plėtrai" supaprastintųjų įgyvendinimo 2011 metais taisyklių (kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra) patvirtinimo 3D-690 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.04 Aktuali nuo 2014.08.05   
247 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ įgyvendinimo 2014 metais taisyklių patvirtinimo 3D-237 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.04 Aktuali nuo 2014.08.05   
248 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos" supaprastintųjų įgyvendinimo 2012 metais taisyklių patvirtinimo 3D-221 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.04 Aktuali nuo 2014.08.05   
249 Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo 787 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.22 Aktuali nuo 2014.07.29 iki 2014.08.25   
250 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių“ pakeitimo O3-223 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2014.07.11 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.  Teisės aktų registras: 2014-10193-, 2014.
251 Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas XI-1375 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.07.10 Aktuali nuo 2014.07.23   
252 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės "Žemės ūkio valdų modernizavimas" antrosios ir trečiosios veiklos sričių įgyvendinimo 2012 metais taisyklių patvirtinimo 3D-471 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.06.18 Aktuali nuo 2014.06.20 iki 2014.08.26   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.