… Dėl elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo …

Nutarimo projekte, palyginti su Apraše numatytais apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimais, numatyti šie pagrindiniai pakeitimai:

  • pakoreguoti bendrų turto grupių nusidėvėjimo normatyvai − jie suvienodinti su taikomais dujų, šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuose;

  • į reguliuojamos veiklos turto bazę draudžiamo traukti turto sąrašas papildytas turtu, sukurtu perkrovų pajamomis ir apyvartinių taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato lėšomis;

  • elektros energetikos įmonėms panaikinta prievolė skirstyti trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus pagal verslo vienetus;

  • papildytas nepaskirstomų sąnaudų, draudžiamų priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, sąrašas;

  • papildytas elektros energetikos įmonės, vykdančios elektros energijos perdavimo veiklą, verslo vienetų sąrašas, įtraukiant Balansavimo administravimo verslo vienetą. Šio verslo vieneto atsiradimas sietinas su numatomu Balansavimo energijos kainos reguliavimo tvarkos aprašu, pagal kurį numatoma, jog balansavimo elektros energijos tiekėjai už pirktą ir parduotą balansavimo energiją mokėtų perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – PSO) administravimo mokestį, skirtą PSO patiriamoms veiklos sąnaudoms, priskiriamoms balansavimo paslaugai, padengti ir apskaičiuojamą kiekvieniems kalendoriniams metams.

Dėl elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo 17-9081 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis
Search