… Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo …

Nutarimo projekte, palyginti su Apraše numatytais reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimais, numatyti šie pagrindiniai pakeitimai:

– pakoreguoti bendrų turto grupių nusidėvėjimo normatyvai, juos suvienodinant su taikomais dujų, šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuose;

– reglamentuotas pajamų, kurias įmonė gauna dėl išnuomoto ar panaudos teisėmis parduoto reguliuojamoje veikloje naudojamo turto, paskirstymas;

– numatyta, kaip bus vertinami gamtinių dujų įmonės vidaus sandoriai;

– numatytas įpareigojimas gamtinių dujų įmonėms atsakingai planuoti pinigų srautus bei pelno paskirstymo metu įvertinti bent 5 artimiausių metų investicijų poreikį ir, jei reikia, numatyti rezervą, užtikrinantį pakankamą reguliuojamoje veikloje naudojamo ilgalaikio turto sukūrimo ar atkūrimo finansavimą;

– papildytas nepaskirstomų sąnaudų, draudžiamų priskirti reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, sąrašas;

– pakoreguotos sąvokos, suvienodintos kai kurios Aprašo nuostatos, įvertinant reguliuojamų sektorių ypatumus.

Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 17-9061 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Lydraštis 2017.07.28    
Search