skip to Main Content

Konsultacijos dėl Aukcionų reglamento veikimo pagal Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS).

Konsultacijos dėl Aukcionų reglamento veikimo pagal Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS). 22.12.2015 – 15.03.2016 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Auctioning_Regulation2015

Read More

… Dėl į elektros kainas įtraukiamų išlaidų, susijusių su Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kompensavimo pramonės sektoriams ir pošakiams 2013-2020 m. laikotarpiu tvarkos aprašo …

Į elektros kainas įtraukiamų išlaidų, susijusių su Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kompensavimo pramonės sektoriams ir pošakiams 2013-2020 m. laikotarpiu tvarkos aprašas  nustato tvarką, pagal kurią, vadovaujantis ... direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63) 10a straipsnio 6…

Read More

Konsultacijos dėl rengiamo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl valstybių narių pastangų mažinti savo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Veiksmai klimato srityje: Konsultacijos dėl rengiamo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl valstybių narių pastangų mažinti savo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, siekiant įvykdyti Europos Sąjungos įsipareigojimą iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 26.03.2015 –…

Read More

Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Projektas parengtas siekiant užpildyti teisėkūros spragą, susijusią su iš taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamo teršalo kiekio apskaita atvejais, kai laboratorinių matavimų metu nustatyta teršalo koncentracija yra fiksuojama, tačiau ji mažesnė už taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę (nustatymo ribą).…

Read More

Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų.

2014 m. spalio 22 d. EU Pilot informacine sistema buvo gautas Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato paklausimas Nr.6210/14/ENVI dėl galbūt netinkamai į nacionalinę teisę perkeltų paklausimo I priede nurodytų 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB…

Read More
Back To Top