skip to Main Content

Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų.

2014 m. spalio 22 d. EU Pilot informacine sistema buvo gautas Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato paklausimas Nr.6210/14/ENVI dėl galbūt netinkamai į nacionalinę teisę perkeltų paklausimo I priede nurodytų 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/50/EB…

Read More
Back To Top