skip to Main Content

Konsultacijos dėl Aukcionų reglamento veikimo pagal Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS).

Konsultacijos dėl Aukcionų reglamento veikimo pagal Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS). 22.12.2015 – 15.03.2016 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Auctioning_Regulation2015

Read More

… Dėl į elektros kainas įtraukiamų išlaidų, susijusių su Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kompensavimo pramonės sektoriams ir pošakiams 2013-2020 m. laikotarpiu tvarkos aprašo …

Į elektros kainas įtraukiamų išlaidų, susijusių su Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kompensavimo pramonės sektoriams ir pošakiams 2013-2020 m. laikotarpiu tvarkos aprašas  nustato tvarką, pagal kurią, vadovaujantis ... direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63) 10a straipsnio 6…

Read More

Konsultacijos dėl rengiamo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl valstybių narių pastangų mažinti savo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Veiksmai klimato srityje: Konsultacijos dėl rengiamo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl valstybių narių pastangų mažinti savo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, siekiant įvykdyti Europos Sąjungos įsipareigojimą iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 26.03.2015 –…

Read More

EK siūlo ratifikuoti Kioto protokolo dalinį pakeitimą.

  lzinios.lt 2013-11-06 15:56   AFP/Scanpix nuotrauka Šian­dien Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pa­tei­kė du tei­sės ak­tų, ku­riais Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) ofi­cia­liai ra­ti­fi­kuo­ja Kio­to pro­to­ko­lo dėl kli­ma­to kai­tos da­li­nį pa­kei­ti­mą ir pra­de­da an­trą­jį pa­gal tą pro­to­ko­lą pri­siim­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo lai­ko­tar­pį (2013–2020), siū­ly­mus.…

Read More
Back To Top