skip to Main Content

Kolektyvinės sutarties tekstas. Aptarimui.

2         Kolektyvinio susitarimo šalys ir tikslai.

http://www.chemija.lt/nariams/wordpress/?p=1031

2.1         Šio Susitarimo šalių atstovai yra Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, kartu su kitų pramonės šakų profesinių sąjungų organizacijomis vienijanti Lietuvos chemijos pramonės ūkinių subjektų (akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir kt.) profesinių sąjungų organizacijas ir Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.

2.2         Šiame susitarime Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija toliau yra vadinama Asociacija, o Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija – Federacija.

2.3         Susitarimo tikslas – nustatyti abiejų šalių partnerystės tarpusavio santykius, gerinančius darbuotojų ekonomines, socialines garantijas, užtikrinančias darbo teises ir didinančių įmonių konkurencingumą bei darnų vystymąsi.

2.4         Susitarimu siekiama maksimalaus darbuotojų užimtumo, darbo efektyvumo, darbuotojų gerovės ir socialinės santarvės tarp abiejų darbo rinkos pusių.

2.5         Abi šalys laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir šio susitarimo.

3         Asociacija ir Federacija.

3.1         Tarpusavio santykius grindžia geranorišku bendradarbiavimu, derybomis, susitarimais, bendradarbiauja ruošdamos bendras programas, projektus, organizuodamos renginius.

3.2         Teikia viena kitai veiklai reikalingą informaciją, reglamentuoja papildomas darbo ir tarpusavio santykių nuostatas, kurios LR įstatymais nėra griežtai apibrėžtos, ir įmonėms yra suteikta teisė pačioms tai spręsti. Spręsdamos problemas šiame susitarime nenumatytais atvejais, šalys vadovaujasi tarpusavio pagarba, LR įstatymais ir kitais teisiniais aktais.

3.3         Remia naujų darbo vietų steigimą veikiančiose akcinėse bendrovėse, darbuotojų perkvalifikavimą.

3.4         Siekia, kad darbo užmokesčio vidurkis Asociaciją sudarančiose įmonėse būtų ne mažesnis už praėjusių metų respublikos pramonės darbuotojų darbo užmokesčio vidurkį ir būtų indeksuojamas pagal praėjusių metų infliaciją.

3.5         Darbo apmokėjimo, užimtumo ir darbo sąlygų klausimus darbdaviai aptaria su įmonėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis pasirašydami kolektyvinę sutartį.

3.6         Konsultuoja darbdavius ir profesines sąjungas kolektyvinių sutarčių rengimo ir jų vykdymo klausimais. Koordinuoja jų veiklą įstatymų ir kolektyvinių įsipareigojimų ribose ir, esant reikalui, dalyvauja derybose bei atitinkamose komisijose.

3.7         Analizuoja psichologinį klimatą įmonių kolektyvuose, esant būtinybei, imasi stabilizuojančių priemonių, dalyvauja reguliuojant kolektyvinius ginčus.

3.8         Palankiai vertina darbdavių organizacijų kūrimąsi ir profesinių sąjungų gretų augimą.

3.9         Skatina savo nares dalyvauti Europos Sąjungos teisės aktų teisėkūros procese. Prireikus, kartu su darbdaviais reikšti nuomonę apie teisės aktus ar jų projektus aplinkos apsaugos, sveikatos ir darbo saugos, cheminių medžiagų tiekimo į rinką, socialinių santykių, o taip pat standartų ir savanoriškų iniciatyvų klausimais, gerinančių įmonių tarptautinį konkurencingumą.

4         ASOCIACIJA rekomenduoja įmonėms, asociacijos narėms:

4.1         Saugos darbe komitetams sudaryti palankias darbo sąlygas. Pagal galimybes, abipusio susitarimo pagrindu, jiems skirti darbo kabinetus, ryšių priemones.

4.2         Suteikti Federacijos tarybos prašymu profsąjungų komitetų pirmininkams, kurie yra nenutraukę su darbdaviu sudarytos darbo sutarties, kiekvieną metų ketvirtį po 1-3 darbo dienas dalyvauti respublikiniuose profsąjungų renginiuose, seminaruose, už kurias darbdavys apmoka vidutinį darbo dienos atlyginimą.

4.3         Remti darbuotojų klubinę, kultūrinę ir sportinę veiklą, pervedant lėšas profesinių sąjungų komitetams.

4.4         Profsąjungos narių mokesčius mokėti iš profsąjungų narių atlyginimų (pagal nario prašymą, remiantis LR profsąjungų įstatymo 10 str.) pavedimu iš įmonės sąskaitos.

4.5         Svarstant socialinius-ekonominius klausimai kviesti Federacijos atstovus dalyvauti Asociacijos darbe.

5         FEDERACIJA savo narėms, profesinių sąjungų organizacijoms rekomenduoja:

5.1         Stiprinti darbo ir gamybinę drausmę.

5.2         Visus iškilusius darbo ginčus ir konfliktines situacijas spręsti derybose su darbdaviais.

5.3         Teikti profesinių sąjungų nariams nemokamas konsultacijas darbo ir socialiniais klausimais.

5.4         Vykdyti chemijos pramonės darbuotojų švietėjišką ir Lietuvos Respublikos įstatymų taikymo aiškinamąją veiklą.

5.5         Organizuoti saugos darbe komitetų narių mokymą.

5.6         Kontroliuoti kolektyvinių sutarčių vykdymą ir teikti pasiūlymus kolektyvinių sutarčių vykdymo klausimais.

5.7         Svarstydami abiem pusėms aktualius klausimus, kviesti Asociacijos atstovus dalyvauti Federacijos darbe.

6         Susitarimo galiojimas.

6.1          Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Projektą remia Europos socialinis fondas (projekto numeris VP1-1.1-SADM-02-K-01-016).

Europos socialinis fondas

Back To Top
×Close search
Search