skip to Main Content

Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Projektas parengtas siekiant užpildyti teisėkūros spragą, susijusią su iš taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamo teršalo kiekio apskaita atvejais, kai laboratorinių matavimų metu nustatyta teršalo koncentracija yra fiksuojama, tačiau ji mažesnė už taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę (nustatymo ribą).

51. Jei atliekant laboratorinius matavimus išmatuota iš taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę (nustatymo ribą) ir pateikiant matavimo rezultatus pagal Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 19.2.2 papunkčio nuostatą įrašyta, už kokią konkrečią vertę (nustatymo ribą) matuota teršalo koncentracija yra mažesnė, išmetamo teršalo kiekio skaičiavimuose ji vertinama kaip nulis.

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.susije_l?p_id=1021385&p_org=&p_fix=y&p_gov=n

Back To Top