2020.02.23 8-a  savaitė  
  Elementai Ga Y sav mėn met  
N A U J A U S I 75 pagrindiniai dokumentai per savaitę.            
● Atliekos.

     Atliekų tvarkymo įstatymo klasifikatoriuje paminėtų atliekų tvarkymo reguliavimas.
     ... Kaišiadorių ...
     ... Panevėžio ...
     ... Prienų ...
     ... Tauragės [3x] ...
     ... [Kauno] [8x] ...
     ... [Kėdainių] [2x] ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 16 56 397  
     ●● Atliekos, pavojingos.
     Dokumentai, kuriuose yra minimos pavojingos atliekos.
     ... Akmenės ...
     ... Panevėžio ...
     ... Vilkaviškio ...
  ●   ●●● 3 18 112  
● Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK).      TIPK taisyklėse nustatomos ūkinės veiklos vykdytojų, leidimų projektus derinančių ir leidimus išduodančių institucijų, kitų suinteresuotų asmenų (visuomenės) teisės ir pareigos išduodant, atnaujinant, koreguojant ar panaikinant leidimus.
     ... [Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo ... ir ... Dėl Nepavojingų atliekų, kurias naudojanti ar šalinanti įmonė turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją, sąrašo ... netekusiu galios] ...
     ... Druskininkų ...
     ... Kauno ...
  ●   ●●● 3 15 181  
     ●● Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK), poveikio aplinkai įvertinimas.      Poveikio aplinkai įvertinimas/atranka turi būti atlikta planuojamoms ūkinėms veikloms, išvardintoms Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo I-ame ir II-ame prieduose. Nuorodos neapima žemės ūkio srities.
     ... Dėl Angliavandenilių išteklių naudojimo projekto rengimo taisyklių [2x] ...
     ... Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių ...
     ... Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių ...
     ... [Dėl Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes išdavimo taisyklių patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo] ...
  ●   ●●●●● 5 20 195  
     ●● Taršos integruota prevencija ir kontrolė, sanitarinės apsaugos zonos.      Ūkinės komercinės veiklos, kurioms privaloma nustatyti sanitarines apsaugos zonas (SAZ), sąrašai ir kiti atvejai.
     ... Kėdainių ...
  ●   1 7 41  
● Vandens tarša.

     Teisinių aktų, susijusių su vandens tarša (išskyrus augalų apsaugos priemonėmis) nuorodos. Su vandens tema susijusios nuorodos yra pateiktos ir valstybės reguliuojamų kainų apžvalgose.
     ... Druskininkų [3x] ...
     ... Kaišiadorių ...
     ... Kauno ...
     ... Kelmės [3x] ...
     ... Kupiškio [2x] ...
     ... Kėdainių ...
     ... Panevėžio [2x] ...
     ... Tauragės [2x] ...
     ... Telšių ...
     ... Utenos ...
     ... Vilkaviškio ...
     ... [Akmenės] [4x] ...
     ... Šiaulių ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 23 100 998  
● Nelaimingų  atsitikimų ir profesinių ligų prevencija,  atsakomybė už patirtą žalą.      Atsakomybę už nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, jų prevenciją ir susijusį socialinį draudimą  reglamentuojantys teisės aktai.
     ... Dėl ... medicinos normos mn 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ...
     ... Dėl kremavimo veiklos licencijavimo ...
     ... vidaus tarnybos statuto 16, 19, 20, ... str ...
     ... Akmenės [2x] ...
     ... Druskininkų ...
     ... Kaišiadorių [2x] ...
     ... Kauno ...
     ... Kėdainių [3x] ...
     ... Marijampolės ...
     ... Telšių ...
     ... Vilkaviškio [2x] ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 16 101 998  
     ●● Priešgaisrinė sauga.
     Priešgaisrinės saugos reikalavimai.
     ... dėl objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams ...
     ... DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMO [2x] ...
     ... Dėl darbo barų priešgaisrinės saugos instrukcijų tvirtinimo ...
  ●    ●●●● 4 11 74  
● Sutartiniai santykiai.
     Darbo ir kolektyvinės sutartys, profesinės sąjungos darbo tarybos, atstovavimas ir informavimas, užsieniečių įdarbinimas, darbo ginčai, darbo kodeksas.
     ... DĖL ... darbo kodekso 2, 21, 26, ... str [3x] ...
     ... Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų ...
     ... Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre ...
     ... Dėl užsieniečių išsiuntimo iš ... stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo ...
     ... Kupiškio ...
     ... Kėdainių [2x] ...
     ... Utenos [2x] ...
     ... Švenčionių ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 12 78 680  
     ●● Apmokėjimas už darbą.
     Darbo užmokestis, komandiruočių apmokėjimas, išmokos.
     ... Dėl ... valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ... įstatymo ...
     ... Kaišiadorių ...
     ... Kėdainių [2x] ...
     ... Prienų ...
     ... Utenos [3x] ...
     ... [Druskininkų] ...
     ... [Kelmės] ...
     ... Švenčionių ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 11 62 299  
● Farmacinės priemonės.
     Teisinių aktų reguliuojančių vaistų, farmacinių medžiagų tiekimą į rinką nuorodos.
     ... DĖL ... CIVILINIO KODEKSO 2.79 STR ...
     ... DĖL AMBULATORINIAM GYDYMUI SKIRIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ IR PACIENTO PRIEMOKŲ UŽ J ...
     ... Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas ...
     ... Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro reorganizavimo ir sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro [2x] ...
     ... Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos ...
     ... Dėl vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) įrašymo į sąrašą taisyklių ...
     ... Dėl vaistininko praktikos licencijavimo taisyklių ...
     ... Dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo ...
     ... Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto registracijos panaikinimo ...
  ●   ●●●●●  ●●●●● 10 32 237  
● Plovikliai.

     Ploviklių teisinis reguliavimas ir susiję dokumentai.
     ... Dėl ... medicinos normos mn 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ ...
     ... Tauragės ...
  ●   ●● 2 6 15  
● Veterinariniai vaistai.
     Veterinarinių vaistų tiekimą į rinką aprašantys teisiniai dokumentai.
     ... Dėl Informacijos apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo ...
     ... Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas ...
     ... Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo ir papildymo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto registracijos panaikinimo ...
  ●   ●●● 3 6 88  
Aplinkos apsauga.              
● Oro tarša, aplinkos oro kokybė.
     ES  oro teršalų nacionaliniai limitai (SO2, NOx, NH3) , oro teršalų monitoringas, inventorizacijos taisyklės,  gyvenamosios aplinkos oro kontrolė, lakiųjų organinių junginių reguliavimas.   ●     0 0 13  
     ●● Oro tarša, aplinkos oro kokybė, lakieji organiniai junginiai.      Išsamiau apie ES  įrenginiams taikomos „tirpiklių“  direktyvos 1999/13/EB  ir produktams taikomos direktyvos 2004/42/EB reikalavimų įgyvendinimą aprašančius dokumentus.   ●     0 2 27  
● Oro tarša, ozono sluoksnį ardančios cheminės medžiagos.      Veiklų su metilbromidu, chlorfluorangliavandeniliais (CFC), hidrochlorfluorangliavandeniliais (HCFC) ir jų produktais (dažniausiai šaltnešiais), halonais, Monrealio protokolu kontroliuojamomis medžiagomis reguliavimas.   ●     0 0 11  
● Oro tarša, šiltnamio efektą sukeliančios dujos.      CH4, CO2, N20, SF6, hidrofluorangliavandenilių (HFCs), perfluorangliavandenilių (PFCs) emisijas relamentuojantys dokumentai.   ●     0 2 94  
● Visuomenės informavimas apie aplinką.      ES direktyvą dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo, priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos apsaugos klausimais (Orhuso konvencija) įgyvendinantys teisės aktai.   ●     0 0 10  
Sveikatos apsauga, darbų sauga, sauga pervežant chemines medžiagas.              
● Higienos normos.

     Nuorodos į higienos normas. Pagrindinės, susijusios su cheminėmis medžiagomis, yra HN 23:2007 "Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkos ore" ir HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore". Taip pat  HN 16:2006 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" (plastmasės). HN 36:2009 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" apriboja arba uždraudžia kai kurių cheminių medžiagų tiekimą rinką.   ●     0 0 12  
● Pavojingi įrenginiai.

     Potencialiai pavojingi įrenginiai.   ●     0 10 76  
     ●● Pavojingi įrenginiai, slėginiai indai.      Slėginiai indai.   ●     0 0 7  
● Pavojingų krovinių vežimas.
     Pavojingi kroviniai keliais vietiniais ir tarptautiniais maršrutais yra vežami laikantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimų.   ●     0 0 8  
● Pramoninių avarijų prevencija.
     Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo, tyrimo nuostatai, vidaus avariniai planai.   ●     0 0 7  
     ●● Sprogios aplinkos.
     Darbų sprogiose aplinkose teisinis reguliavimas.   ●     0 0 3  
Darbo santykiai.

             
     ●● Darbo laikas ir laikotarpiai.
     Darbo ir polisio laikas, darbas nakties metu, atostogos, sezoniniai darbai.   ●     0 4 57  
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, bendrieji atvejai.              
● Cheminės medžiagos.
     Cheminių medžiagų registravimas, rizikos vertinimas, autorizavimas, klasifikavimas, ženklinimas ir susijusios temos (ES REACH ir CLP reglamentų reikalavimų įgyvendinimas.)   ●     0 1 96  
     ●● Cheminės medžiagos, nuodingosios.      Kai kurių tipų pavojingų cheminių medžiagų tiekimo į rinką reguliavimas  (ES nesuderintas).    ●     0 1 30  
     ●● Cheminės medžiagos, saugos duomenų lapai.      Išsamiau apie dokumentus, kuriuose yra minimi saugos duomenų lapai.   ●     0 0 18  
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, kiti atvejai.              
● Augalų apsaugos priemonės.
     Biocidams gali būti priskirti 23 tipai  cheminių medžiagų. Prieš tiekiant į Lietuvos rinką ir naudojant biocidus, juos būtina autorizuoti arba registruoti.  Nuorodos apima augalų apsaugos priemones.   ●     0 1 26  
● Biocidai.

     Biocidams gali būti priskirti 23 tipai  cheminių medžiagų. Prieš tiekiant į Lietuvos rinką ir naudojant biocidus, juos būtina autorizuoti arba registruoti.  Nuorodos neapima augalų apsaugos priemonių.   ●     0 3 47  
● Biokuras ir biodegalai.
     Biokuro ir biodegalų (bioetanolio ir biodyzlino)  temoms skirtos nuorodos, pateikiamos ir energetikos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 21  
● Denatūruotas etilo alkoholis.
     Etilo alkoholio denatūravimo formules aprašantys  ir susiję dokumentai.   ●     0 0 0  
● Genetiškai modifikuoti organizmai.      Teisinių aktų reguliuojančių genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą nuorodos.   ●     0 3 101  
● Kosmetikos priemonės.
     Kosmetikos gaminiai turi atitikti HN 62:2003 reikalavimus ir tiekiant į rinką iš ne ES ekonominės erdvės juos reikia notifikuoti.   ●     0 4 113  
● Maisto papildai.

     Nuo 2010 m. kovo 1 d. notifikuoti apie maisto papildus, pagamintus ir įvežamus iš ES ekonominės erdvės nereikia. Notifikuojami tik iš kitų šalių į Lietuvos rinką įvežami maisto papildai.   ●     0 0 6  
● Nano medžiagos.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėtos nano kategorijai priskiriamos medžiagos.   ●     0 0 2  
● Narkotinių ir psichotropinių cheminių medžiagų prekursoriai.      Cheminių medžiagų, dažnai naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, kontrolė. Veikla su I-os kategorijos medžiagoms gali būti vykdoma tik gavus licenciją, o su II-os ir III-os gavus registravmo pažymėjimą.   ●     0 0 18  
● Pašarų priedai.

     Veiklą su pašarų priedais, premiksais, pašarų papildais reguliuojantys dokumentai.   ●     0 1 19  
● Plastmasės.

     Polimerai, kaip medžiagų tipas nėra teisiškai reguliuojami. Tačiau gali būti reguliuojami atsižvelgiant į vartojimo sritį arba sudėtį. Nuorodos apima dokumentus, kurių pavadinimuose yra minimos plastmasės.   ●     0 0 3  
● Strateginės ir dvejopo  naudojimo prekės.      Strateginių prekių eksportas, importas, tranzitas ir tarpininkavimas yra licencijuojamas. Chemijos sritį apima dvi grupės medžiagų : ML7. Cheminės ar biologinės toksinės medžiagos, ašarinės dujos, su jomis susijusi įranga, komponentai ir technologija (cheminis ginklas) ir ML8. Energetinės ar su jomis susijusios medžiagos (sprogstamosios).   ●     0 0 5  
● Trąšų teisinis reguliavimas.
     Kokybiniai reikalavimai ir tyrimo metodai trąšoms, kurios gali būti pažymėtos EC ženklu.   ●     0 1 30  
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.