2019.05.19 20-a  savaitė  
  Elementai Ga Y sav mėn met  
N A U J A U S I 55 pagrindiniai dokumentai per savaitę.            
● Atliekos.

     Atliekų tvarkymo įstatymo klasifikatoriuje paminėtų atliekų tvarkymo reguliavimas.
     ... ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO ... 4 STR ...
     ... Radviliškio ...
  ●   ●● 2 11 329  
     ●● Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK), poveikio aplinkai įvertinimas.      Poveikio aplinkai įvertinimas/atranka turi būti atlikta planuojamoms ūkinėms veikloms, išvardintoms Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo I-ame ir II-ame prieduose. Nuorodos neapima žemės ūkio srities.
     ... Dėl ... regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) ...
     ... Dėl veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių ...
  ●   ●● 2 9 126  
● Vandens tarša.

     Teisinių aktų, susijusių su vandens tarša (išskyrus augalų apsaugos priemonėmis) nuorodos. Su vandens tema susijusios nuorodos yra pateiktos ir valstybės reguliuojamų kainų apžvalgose.
     ... DĖL LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMO [miškų įstatymo ... 2, 4 ir 11 str ... saugomų teritorijų įstatymo ... 9, 13 ir 31 str] ...
     ... Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių ...
     ... Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų [2x] ...
     ... geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ... 3 ir 16 str ...
     ... savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo [5x] ...
     ... Akmenės ...
     ... Alytaus ...
     ... Kaišiadorių ...
     ... Kauno [2x] ...
     ... Neringos ...
     ... Panevėžio [2x] ...
     ... Rietavo ...
     ... [Jonavos] [2x] ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 21 73 998  
● Visuomenės informavimas apie aplinką.      ES direktyvą dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo, priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos apsaugos klausimais (Orhuso konvencija) įgyvendinantys teisės aktai.
     ... Dėl valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo ...
  ●   1 1 13  
● Nelaimingų  atsitikimų ir profesinių ligų prevencija,  atsakomybė už patirtą žalą.      Atsakomybę už nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, jų prevenciją ir susijusį socialinį draudimą  reglamentuojantys teisės aktai.
     ... DĖL ... BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO ... IR  ...
     ... Dėl ... vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo ...
     ... Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo ...
     ... Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių ...
     ... Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų ...
     ... Dėl įstatymų [statybos įstatymo ... teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ... nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ... architektūros įstatymo ... str] ...
     ... potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo [4x] ...
     ... SAUGIOS LAIVYBOS ĮSTATYMO ...
     ... Klaipėdos ...
     ... Pasvalio ...
     ... Ukmergės ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 14 55 998  
● Pavojingi įrenginiai.

     Potencialiai pavojingi įrenginiai.
     ... administracinių nusižengimų kodekso 589 str ...
     ... darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ... 2 ir 27 str ...
     ... potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo [4x] ...
  ●     ●●●●● 6 12 102  
● Pramoninių avarijų prevencija.
     Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo, tyrimo nuostatai, vidaus avariniai planai.
     ... DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIMO NUOSTATŲ IR PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ SĄRAŠO, JŲ KVALIFIKACINIŲ KIEKIŲ NUSTATYMO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ BEI MIŠINIŲ PRISKYRIMO PAVOJINGOSIOMS MEDŽIAGOMS KRITERIJŲ APRAŠO ...
  ●   1 2 32  
     ●● Priešgaisrinė sauga.
     Priešgaisrinės saugos reikalavimai.
     ... DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ [2x] ...
     ... Joniškio ...
  ●   ●●● 3 10 101  
● Sutartiniai santykiai.
     Darbo ir kolektyvinės sutartys, profesinės sąjungos darbo tarybos, atstovavimas ir informavimas, užsieniečių įdarbinimas, darbo ginčai, darbo kodeksas.
     ... DARBO KODEKSO 138 STRAIPSNIO PAKEITIMO ...
     ... Dėl Lietuvos Respublikoje nustatytų nelydimų nepilnamečių užsieniečių ...
     ... Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių [2x] ...
     ... Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl ... policijos šakos kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašyti Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį suteikimo ...
     ... konkurencijos tarybos darbo reglamento pakeitimo projekto ...
     ... Panevėžio ...
     ... Prienų ...
     ... Radviliškio ...
     ... Rietavo ...
  ●   ●●●●●  ●●●●● 10 37 728  
     ●● Apmokėjimas už darbą.
     Darbo užmokestis, komandiruočių apmokėjimas,  išmokos.
     ... [Jonavos] ...
     ... [Telšių] [3x] ...
  ●    ●●●● 4 14 294  
     ●● Darbo laikas ir laikotarpiai.
     Darbo ir polisio laikas, darbas nakties metu, atostogos, sezoniniai darbai.
     ... Kupiškio ...
     ... Radviliškio ...
  ●   ●● 2 8 58  
● Cheminės medžiagos.
     Cheminių medžiagų registravimas, rizikos vertinimas, autorizavimas, klasifikavimas, ženklinimas ir susijusios temos (ES REACH ir CLP reglamentų reikalavimų įgyvendinimas.)
     ... AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ... 2 STR ... FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO ... 2 IR 3 STR ...
     ... DĖL PRAMONINIŲ AVARIJŲ PREVENCIJOS, LIKVIDAVIMO IR TYRIMO NUOSTATŲ IR PAVOJINGŲJŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ SĄRAŠO, JŲ KVALIFIKACINIŲ KIEKIŲ NUSTATYMO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ ...
  ●   ●● 2 6 53  
     ●● Cheminės medžiagos, nuodingosios.      Kai kurių tipų pavojingų cheminių medžiagų tiekimo į rinką reguliavimas  (ES nesuderintas).
     ... AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ... 2 STR ... FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO ... 2 IR 3 STR ...
  ●   1 4 30  
     ●● Cheminės medžiagos, saugos duomenų lapai.      Išsamiau apie dokumentus, kuriuose yra minimi saugos duomenų lapai.
     ... Dėl strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, ... strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ...
  ●   1 1 6  
● Augalų apsaugos priemonės.
     Biocidams gali būti priskirti 23 tipai  cheminių medžiagų. Prieš tiekiant į Lietuvos rinką ir naudojant biocidus, juos būtina autorizuoti arba registruoti.  Nuorodos apima augalų apsaugos priemones.
     ... ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 12, 110, 112 ... STR ...
  ●   1 2 20  
● Farmacinės priemonės.
     Teisinių aktų reguliuojančių vaistų, farmacinių medžiagų tiekimą į rinką nuorodos.
     ... Dėl ... farmacijos įstatymo ... 20 str ...
     ... Dėl Gyventojų aprūpinimo vaistiniais preparatais per kaimo vietovėse esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas taisyklių [2x] ...
     ... Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo ...
     ... farmacijos įstatymo ... 20 str ...
  ●   ●●●●● 5 16 246  
● Genetiškai modifikuoti organizmai.      Teisinių aktų reguliuojančių genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą nuorodos.
     ... AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ... 2 STR ... FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO ... 2 IR 3 STR ...
     ... Dėl genetiškai modifikuotų mikroorganizmų, genetiškai modifikuotų organizmų arba jų, kaip atskirų produktų ar esančių kituose produktuose, rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo ...
  ●   ●● 2 9 52  
● Kosmetikos priemonės.
     Kosmetikos gaminiai turi atitikti HN 62:2003 reikalavimus ir tiekiant į rinką iš ne ES ekonominės erdvės juos reikia notifikuoti.
     ... Alytaus ...
     ... Jonavos ...
     ... Klaipėdos ...
     ... Panevėžio ...
  ●    ●●●● 4 13 63  
● Strateginės ir dvejopo  naudojimo prekės.      Strateginių prekių eksportas, importas, tranzitas ir tarpininkavimas yra licencijuojamas. Chemijos sritį apima dvi grupės medžiagų : ML7. Cheminės ar biologinės toksinės medžiagos, ašarinės dujos, su jomis susijusi įranga, komponentai ir technologija (cheminis ginklas) ir ML8. Energetinės ar su jomis susijusios medžiagos (sprogstamosios).
     ... Dėl strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, ... strateginių prekių kontrolės vykdymo taisyklių ...
  ●   1 1 1  
● Trąšų teisinis reguliavimas.
     Kokybiniai reikalavimai ir tyrimo metodai trąšoms, kurios gali būti pažymėtos EC ženklu.
     ... AUGALŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ... 2 STR ... FITOSANITARIJOS ĮSTATYMO ... 2 IR 3 STR ...
     ... Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatymą ...
  ●   ●● 2 9 39  
● Veterinariniai vaistai.
     Veterinarinių vaistų tiekimą į rinką aprašantys teisiniai dokumentai.
     ... Dėl veterinarinių vaistų registracijos sustabdymo ...
  ●   1 5 52  
Aplinkos apsauga.              
     ●● Atliekos, pavojingos.
     Dokumentai, kuriuose yra minimos pavojingos atliekos.   ●     0 5 90  
● Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK).      TIPK taisyklėse nustatomos ūkinės veiklos vykdytojų, leidimų projektus derinančių ir leidimus išduodančių institucijų, kitų suinteresuotų asmenų (visuomenės) teisės ir pareigos išduodant, atnaujinant, koreguojant ar panaikinant leidimus.   ●     0 6 134  
     ●● Taršos integruota prevencija ir kontrolė, sanitarinės apsaugos zonos.      Ūkinės komercinės veiklos, kurioms privaloma nustatyti sanitarines apsaugos zonas (SAZ), sąrašai ir kiti atvejai.   ●     0 0 51  
● Oro tarša, aplinkos oro kokybė.
     ES  oro teršalų nacionaliniai limitai (SO2, NOx, NH3) , oro teršalų monitoringas, inventorizacijos taisyklės,  gyvenamosios aplinkos oro kontrolė, lakiųjų organinių junginių reguliavimas.   ●     0 0 26  
     ●● Oro tarša, aplinkos oro kokybė, lakieji organiniai junginiai.      Išsamiau apie ES  įrenginiams taikomos „tirpiklių“  direktyvos 1999/13/EB  ir produktams taikomos direktyvos 2004/42/EB reikalavimų įgyvendinimą aprašančius dokumentus.   ●     0 1 50  
● Oro tarša, ozono sluoksnį ardančios cheminės medžiagos.      Veiklų su metilbromidu, chlorfluorangliavandeniliais (CFC), hidrochlorfluorangliavandeniliais (HCFC) ir jų produktais (dažniausiai šaltnešiais), halonais, Monrealio protokolu kontroliuojamomis medžiagomis reguliavimas.   ●     0 0 34  
● Oro tarša, šiltnamio efektą sukeliančios dujos.      CH4, CO2, N20, SF6, hidrofluorangliavandenilių (HFCs), perfluorangliavandenilių (PFCs) emisijas relamentuojantys dokumentai.   ●     0 1 65  
Sveikatos apsauga, darbų sauga, sauga pervežant chemines medžiagas.              
● Higienos normos.

     Nuorodos į higienos normas. Pagrindinės, susijusios su cheminėmis medžiagomis, yra HN 23:2007 "Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkos ore" ir HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore". Taip pat  HN 16:2006 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" (plastmasės). HN 36:2009 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" apriboja arba uždraudžia kai kurių cheminių medžiagų tiekimą rinką.   ●     0 1 7  
     ●● Pavojingi įrenginiai, slėginiai indai.      Slėginiai indai.   ●     0 1 12  
● Pavojingų krovinių vežimas.
     Pavojingi kroviniai keliais vietiniais ir tarptautiniais maršrutais yra vežami laikantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimų.   ●     0 0 6  
     ●● Sprogios aplinkos.
     Darbų sprogiose aplinkose teisinis reguliavimas.   ●     0 0 6  
Darbo santykiai.

             
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, bendrieji atvejai.              
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, kiti atvejai.              
● Biocidai.

     Biocidams gali būti priskirti 23 tipai  cheminių medžiagų. Prieš tiekiant į Lietuvos rinką ir naudojant biocidus, juos būtina autorizuoti arba registruoti.  Nuorodos neapima augalų apsaugos priemonių.   ●     0 5 33  
● Biokuras ir biodegalai.
     Biokuro ir biodegalų (bioetanolio ir biodyzlino)  temoms skirtos nuorodos, pateikiamos ir energetikos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 22  
● Denatūruotas etilo alkoholis.
     Etilo alkoholio denatūravimo formules aprašantys  ir susiję dokumentai.   ●     0 0 3  
● Maisto papildai.

     Nuo 2010 m. kovo 1 d. notifikuoti apie maisto papildus, pagamintus ir įvežamus iš ES ekonominės erdvės nereikia. Notifikuojami tik iš kitų šalių į Lietuvos rinką įvežami maisto papildai.   ●     0 0 0  
● Nano medžiagos.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėtos nano kategorijai priskiriamos medžiagos.   ●     0 0 2  
● Narkotinių ir psichotropinių cheminių medžiagų prekursoriai.      Cheminių medžiagų, dažnai naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, kontrolė. Veikla su I-os kategorijos medžiagoms gali būti vykdoma tik gavus licenciją, o su II-os ir III-os gavus registravmo pažymėjimą.   ●     0 1 23  
● Pašarų priedai.

     Veiklą su pašarų priedais, premiksais, pašarų papildais reguliuojantys dokumentai.   ●     0 1 3  
● Plastmasės.

     Polimerai, kaip medžiagų tipas nėra teisiškai reguliuojami. Tačiau gali būti reguliuojami atsižvelgiant į vartojimo sritį arba sudėtį. Nuorodos apima dokumentus, kurių pavadinimuose yra minimos plastmasės.   ●     0 0 8  
● Plovikliai.

     Ploviklių teisinis reguliavimas ir susiję dokumentai.   ●     0 1 13  
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.