2019.11.10 45-a  savaitė  
  Elementai Ga Y sav mėn met  
N A U J A U S I 46 pagrindiniai dokumentai per savaitę.            
● Atliekos.

     Atliekų tvarkymo įstatymo klasifikatoriuje paminėtų atliekų tvarkymo reguliavimas.
     ... atliekų tvarkymo įstatymo ... 2, 12, 30, ... str [4x] ...
     ... DĖL ... PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO ... 4 STR ...
     ... Dėl 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo ...
     ... Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo [4x] ...
     ... Pasvalio ...
     ... [Pakruojo] ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 12 42 365  
     ●● Atliekos, pavojingos.
     Dokumentai, kuriuose yra minimos pavojingos atliekos.
     ... Dėl ... Vyriausybės nutarimo [Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant ... atliekų tvarkymo įstatymą] ...
  ●   1 8 97  
● Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK).      TIPK taisyklėse nustatomos ūkinės veiklos vykdytojų, leidimų projektus derinančių ir leidimus išduodančių institucijų, kitų suinteresuotų asmenų (visuomenės) teisės ir pareigos išduodant, atnaujinant, koreguojant ar panaikinant leidimus.
     ... Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo [3x] ...
     ... Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo ...
     ... [Jonavos] ...
  ●   ●●●●● 5 21 179  
     ●● Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK), poveikio aplinkai įvertinimas.      Poveikio aplinkai įvertinimas/atranka turi būti atlikta planuojamoms ūkinėms veikloms, išvardintoms Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo I-ame ir II-ame prieduose. Nuorodos neapima žemės ūkio srities.
     ... DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ [2x] ...
     ... Dėl ... specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo ...
     ... Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo [4x] ...
  ●   ●●  ●●●●● 7 26 189  
     ●● Taršos integruota prevencija ir kontrolė, sanitarinės apsaugos zonos.      Ūkinės komercinės veiklos, kurioms privaloma nustatyti sanitarines apsaugos zonas (SAZ), sąrašai ir kiti atvejai.
     ... Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių [2x] ...
  ●   ●● 2 8 35  
     ●● Oro tarša, aplinkos oro kokybė, lakieji organiniai junginiai.      Išsamiau apie ES  įrenginiams taikomos „tirpiklių“  direktyvos 1999/13/EB  ir produktams taikomos direktyvos 2004/42/EB reikalavimų įgyvendinimą aprašančius dokumentus.
     ... Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo [2x] ...
  ●   ●● 2 3 35  
● Oro tarša, šiltnamio efektą sukeliančios dujos.      CH4, CO2, N20, SF6, hidrofluorangliavandenilių (HFCs), perfluorangliavandenilių (PFCs) emisijas relamentuojantys dokumentai.
     ... Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo [8x] ...
     ... Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo ...
  ●   ●●●●  ●●●●● 9 18 101  
● Vandens tarša.

     Teisinių aktų, susijusių su vandens tarša (išskyrus augalų apsaugos priemonėmis) nuorodos. Su vandens tema susijusios nuorodos yra pateiktos ir valstybės reguliuojamų kainų apžvalgose.
     ... Dėl ... specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo [2x] ...
     ... Dėl ... viešųjų pirkimų įstatymo ... 10 str [3x] ...
     ... Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos ...
     ... Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo [3x] ...
     ... Kauno [3x] ...
     ... Pakruojo ...
     ... Radviliškio [4x] ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 17 105 998  
● Nelaimingų  atsitikimų ir profesinių ligų prevencija,  atsakomybė už patirtą žalą.      Atsakomybę už nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, jų prevenciją ir susijusį socialinį draudimą  reglamentuojantys teisės aktai.
     ... DĖL ... NUTARIMO [Dėl nekilnojamojo turto ... nurašymo] ...
     ... DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE ...
     ... Dėl ... sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ... 45 str ...
     ... Dėl nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017-2021 metų veiksmų plano ...
     ... Dėl profesinių ligų sąrašo ir ... profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų ...
     ... nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo ... 3, 6, 8, ... straipsnių pakeitimo įstatymo ir ... ligos ir motinystės [5x] ...
     ... Jurbarko ...
     ... Panevėžio [2x] ...
     ... [Telšių] ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 14 111 998  
     ●● Priešgaisrinė sauga.
     Priešgaisrinės saugos reikalavimai.
     ... Dėl pritarimo valstybės rezervo tvarkytojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sprendimui panaudoti jo tvarkomas valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargas [2x] ...
     ... Jonavos ...
  ●   ●●● 3 5 80  
● Sutartiniai santykiai.
     Darbo ir kolektyvinės sutartys, profesinės sąjungos darbo tarybos, atstovavimas ir informavimas, užsieniečių įdarbinimas, darbo ginčai, darbo kodeksas.
     ... Dėl ... darbo kodekso  pakeitimo projekto derinimo ...
     ... Dėl ... principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį [4x] ...
     ... Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ...
     ... Mokslo, technologijų ir inovacijų tarybos sudarymo ir darbo reglamento [2x] ...
     ... Vyriausybė nutarimas dėl informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo [2x] ...
     ... Kauno ...
     ... Radviliškio [6x] ...
     ... Visagino ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 18 66 706  
     ●● Apmokėjimas už darbą.
     Darbo užmokestis, komandiruočių apmokėjimas,  išmokos.
     ... Dėl Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro ...
     ... dėl informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo [2x] ...
     ... principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ...
     ... Jurbarko ...
     ... Radviliškio ...
     ... Šiaulių ...
  ●   ●●  ●●●●● 7 29 272  
● Cheminės medžiagos.
     Cheminių medžiagų registravimas, rizikos vertinimas, autorizavimas, klasifikavimas, ženklinimas ir susijusios temos (ES REACH ir CLP reglamentų reikalavimų įgyvendinimas.)
     ... Dėl Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ...
  ●   1 4 93  
● Biokuras ir biodegalai.
     Biokuro ir biodegalų (bioetanolio ir biodyzlino)  temoms skirtos nuorodos, pateikiamos ir energetikos temai skirtose apžvalgose.
     ... Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų [2x] ...
     ... Dėl pritarimo investiciniam projektui pagal 2014 - 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ... 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ ...
  ●   ●●● 3 3 23  
● Farmacinės priemonės.
     Teisinių aktų reguliuojančių vaistų, farmacinių medžiagų tiekimą į rinką nuorodos.
     ... Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto registracijos panaikinimo ...
  ●   1 12 268  
● Genetiškai modifikuoti organizmai.      Teisinių aktų reguliuojančių genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą nuorodos.
     ... DĖL ... GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ ĮSTATYMO ... 1, 2, 4, ... STR [2x] ...
  ●   ●● 2 10 102  
● Kosmetikos priemonės.
     Kosmetikos gaminiai turi atitikti HN 62:2003 reikalavimus ir tiekiant į rinką iš ne ES ekonominės erdvės juos reikia notifikuoti.
     ... Klaipėdos ...
  ●   1 8 107  
● Narkotinių ir psichotropinių cheminių medžiagų prekursoriai.      Cheminių medžiagų, dažnai naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, kontrolė. Veikla su I-os kategorijos medžiagoms gali būti vykdoma tik gavus licenciją, o su II-os ir III-os gavus registravmo pažymėjimą.
     ... Dėl ... narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo ...
  ●   1 1 18  
● Veterinariniai vaistai.
     Veterinarinių vaistų tiekimą į rinką aprašantys teisiniai dokumentai.
     ... Dėl veterinarinių vaistų registravimo, jų informacijos pakeitimo, perregistravimo ir veterinarinio vaisto registracijos panaikinimo ...
  ●   1 8 71  
Aplinkos apsauga.              
● Oro tarša, aplinkos oro kokybė.
     ES  oro teršalų nacionaliniai limitai (SO2, NOx, NH3) , oro teršalų monitoringas, inventorizacijos taisyklės,  gyvenamosios aplinkos oro kontrolė, lakiųjų organinių junginių reguliavimas.   ●     0 2 7  
● Oro tarša, ozono sluoksnį ardančios cheminės medžiagos.      Veiklų su metilbromidu, chlorfluorangliavandeniliais (CFC), hidrochlorfluorangliavandeniliais (HCFC) ir jų produktais (dažniausiai šaltnešiais), halonais, Monrealio protokolu kontroliuojamomis medžiagomis reguliavimas.   ●     0 0 21  
● Visuomenės informavimas apie aplinką.      ES direktyvą dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo, priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos apsaugos klausimais (Orhuso konvencija) įgyvendinantys teisės aktai.   ●     0 0 10  
Sveikatos apsauga, darbų sauga, sauga pervežant chemines medžiagas.              
● Higienos normos.

     Nuorodos į higienos normas. Pagrindinės, susijusios su cheminėmis medžiagomis, yra HN 23:2007 "Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkos ore" ir HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore". Taip pat  HN 16:2006 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" (plastmasės). HN 36:2009 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" apriboja arba uždraudžia kai kurių cheminių medžiagų tiekimą rinką.   ●     0 1 16  
● Pavojingi įrenginiai.

     Potencialiai pavojingi įrenginiai.   ●     0 1 74  
     ●● Pavojingi įrenginiai, slėginiai indai.      Slėginiai indai.   ●     0 0 8  
● Pavojingų krovinių vežimas.
     Pavojingi kroviniai keliais vietiniais ir tarptautiniais maršrutais yra vežami laikantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimų.   ●     0 0 5  
● Pramoninių avarijų prevencija.
     Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo, tyrimo nuostatai, vidaus avariniai planai.   ●     0 0 12  
     ●● Sprogios aplinkos.
     Darbų sprogiose aplinkose teisinis reguliavimas.   ●     0 0 2  
Darbo santykiai.

             
     ●● Darbo laikas ir laikotarpiai.
     Darbo ir polisio laikas, darbas nakties metu, atostogos, sezoniniai darbai.   ●     0 3 60  
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, bendrieji atvejai.              
     ●● Cheminės medžiagos, nuodingosios.      Kai kurių tipų pavojingų cheminių medžiagų tiekimo į rinką reguliavimas  (ES nesuderintas).    ●     0 0 35  
     ●● Cheminės medžiagos, saugos duomenų lapai.      Išsamiau apie dokumentus, kuriuose yra minimi saugos duomenų lapai.   ●     0 0 16  
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, kiti atvejai.              
● Augalų apsaugos priemonės.
     Biocidams gali būti priskirti 23 tipai  cheminių medžiagų. Prieš tiekiant į Lietuvos rinką ir naudojant biocidus, juos būtina autorizuoti arba registruoti.  Nuorodos apima augalų apsaugos priemones.   ●     0 1 22  
● Biocidai.

     Biocidams gali būti priskirti 23 tipai  cheminių medžiagų. Prieš tiekiant į Lietuvos rinką ir naudojant biocidus, juos būtina autorizuoti arba registruoti.  Nuorodos neapima augalų apsaugos priemonių.   ●     0 2 41  
● Denatūruotas etilo alkoholis.
     Etilo alkoholio denatūravimo formules aprašantys  ir susiję dokumentai.   ●     0 0 0  
● Maisto papildai.

     Nuo 2010 m. kovo 1 d. notifikuoti apie maisto papildus, pagamintus ir įvežamus iš ES ekonominės erdvės nereikia. Notifikuojami tik iš kitų šalių į Lietuvos rinką įvežami maisto papildai.   ●     0 0 2  
● Nano medžiagos.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėtos nano kategorijai priskiriamos medžiagos.   ●     0 0 1  
● Pašarų priedai.

     Veiklą su pašarų priedais, premiksais, pašarų papildais reguliuojantys dokumentai.   ●     0 3 11  
● Plastmasės.

     Polimerai, kaip medžiagų tipas nėra teisiškai reguliuojami. Tačiau gali būti reguliuojami atsižvelgiant į vartojimo sritį arba sudėtį. Nuorodos apima dokumentus, kurių pavadinimuose yra minimos plastmasės.   ●     0 0 4  
● Plovikliai.

     Ploviklių teisinis reguliavimas ir susiję dokumentai.   ●     0 0 15  
● Strateginės ir dvejopo  naudojimo prekės.      Strateginių prekių eksportas, importas, tranzitas ir tarpininkavimas yra licencijuojamas. Chemijos sritį apima dvi grupės medžiagų : ML7. Cheminės ar biologinės toksinės medžiagos, ašarinės dujos, su jomis susijusi įranga, komponentai ir technologija (cheminis ginklas) ir ML8. Energetinės ar su jomis susijusios medžiagos (sprogstamosios).   ●     0 0 3  
● Trąšų teisinis reguliavimas.
     Kokybiniai reikalavimai ir tyrimo metodai trąšoms, kurios gali būti pažymėtos EC ženklu.   ●     0 0 28  
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.