2022-07-03 26-a  savaitė  
  Elementai Ga ? sav mėn met  
N A U J A U S I 41 pagrindinis dokumentas per savaitę.            
 • Atliekos.

     Atliekų tvarkymas, išskyrus komunalinių atliekų  tvarkymą.
     ... Dėl ... pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ... 82 str ...
     ... Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų ... priemonės „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo ...
     ... Dėl atliekų tvarkymo taisyklių ...
     ... Dėl Su valstybei perduoto (perduotino) turto perėmimu, apskaitymu, saugojimu, realizavimu, grąžinimu ir pripažinimu atliekomis susijusių dokumentų formų ir jų užpildymo taisyklių ...
   ●●●● 4 14 151  
 • Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK).      TIPK taisykles ir jų reikalavimų įgyvendinimas.
     ... DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS ...  PRIEMONĖS NR. 05-001-01-04-02 „SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS KLIMATUI EKONOMIKOS“ APRAŠO ...
     ... Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvinimo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas tvarkos aprašo ...
     ... Šilumos ūkio įstatymo ... 1, 2, 8, ... str ...
  ●●● 3 13 124  
      • Taršos integruota prevencija ir kontrolė, poveikio aplinkai įvertinimas.      Poveikio aplinkai atranką, įvertinimą aprašantys dokumentai. Nuorodos neapima žemės ūkio srities.
     ... Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo ...
     ... [Dėl ... atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ... 2 str] [2x] ...
     ... Šilumos ūkio įstatymo ... 1, 2, 8, ... str ...
   ●●●● 4 13 142  
      • Taršos integruota prevencija ir kontrolė, sanitarinės apsaugos zonos.      Ūkinės komercinės veiklos, kurioms privaloma nustatyti sanitarines apsaugos zonas (SAZ), sąrašai, kitus atvejai.
     ... DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ …
  1 4 50  
      • Oro tarša, aplinkos oro kokybė, lakieji organiniai junginiai.      ES  įrenginiams taikomos „tirpiklių“  direktyvos 1999/13/EB  ir  2004/42/EB reikalavimų įgyvendinimas.
     ... DĖL 2022-2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS ... PRIEMONĖS NR. 05-001-01-04-02 „SKATINTI ĮMONES PEREITI LINK NEUTRALIOS KLIMATUI EKONOMIKOS“ APRAŠO ...
  1 3 37  
 • Oro tarša, šiltnamio efektą sukeliančios dujos.      CH4, CO2, N20, SF6, hidrofluorangliavandenilių (HFCs), perfluorangliavandenilių (PFCs) emisijų reguliavimas.
     ... Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų ... priemonės „Komunalinių atliekų deginimo pajėgumų plėtra“ projektų finansavimo ...
     ... Dėl 2022-2030 metų plėtros programos ... priemonės Nr.02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ ...
     ... Dėl 2022-2030 metų plėtros programos ... priemonės Nr.02-01-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ ...
     ... Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvinimo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ...
   ●●●● 4 15 119  
 • Vandens tarša.

     Vandens taršos teisinis reguliavimas (išskyrus augalų apsaugos priemonėmis), t.p. energetikos bei valstybės reguliuojamoms kainoms skirtose apžvalgose.
     ... Dėl ... pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymoStatinių klasifikavimas“ ...
     ... DĖL 2022-2030 METŲ REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMOS ...
     ... DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ [3x] ...
     ... Dėl ... nekilnojamojo turto kadastro nuostatų ...
     ... Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo ...
     ... Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvinimo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo ...
     ... Dėl nuotekų tvarkymo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų ...
     ... Šilumos ūkio įstatymo ... 1, 2, 8, ... str ...
  > ●●●●●  ●●●●● 11 28 285  
 • Visuomenės sveikata.

     Ekstremalių ligų, pandemijų - koronaviruso COVID-19, gripo prevencija.
     ... DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO COVID-19 LIGOS ... VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO [ęx] ...
     ... DĖL PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI 2019-2023 METŲ PROGRAMOS [3x] ...
    ●●●●● 6 6 112  
 • Higienos normos.

     Higienos normos.
     ... Dėl ... higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" ...
  1 2 7  
 • Nelaimingų  atsitikimų ir profesinių ligų prevencija.      Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus ir patirtą žalą, profesines ligas, jų prevenciją ir susijusį socialinį draudimą.
     ... DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ NUOSTATŲ [2x] ...
     ... koncesijų įstatymo ...
     ... NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO ...
     ... [Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų] [2x] ...
    ●●●●● 6 31 312  
      • Priešgaisrinė sauga.
     Priešgaisrinės saugos reikalavimai. Ekstremalių situacijų valdymas.
     ... DĖL MIŠKŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TAISYKLIŲ [2x] ...
     ... Dėl Valstybės informacinių išteklių, kurie turi būti prieinami karo, nepaprastosios padėties, ekstremaliųjų situacijų ar kitais krizių atvejais, kopijų laikymo Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (arba) Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) valstybėse narėse esančiuose duomenų centruose ir šių kopijų veikimo tvarkos aprašo [3x] ...
  ●●●●● 5 15 85  
 • Sutartiniai santykiai.      Darbo ir kolektyvinės sutartys, profesinės sąjungos darbo tarybos, atstovavimas.
     ... Dėl įgaliojimų derėtis su profesinių sąjungų organizacijomis dėl šakos kolektyvinės sutarties ir pasirašyti ją suteikimo derinimo ...
  1 14 192  
      • Apmokėjimas už darbą.      Darbo užmokestis, komandiruočių apmokėjimas,  išmokos.
     ... Dėl Valstybės premijų už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus sportininkams ir jų treneriams dydžių nustatymo ir valstybės premijų ... skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo [3x] ...
     ... pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio įstatymas ...
     ... teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo ...
     ... valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymas ...
    ●●●●● 6 7 54  
 • Cheminės medžiagos.
     Cheminių medžiagų registravimas, rizikos vertinimas, autorizavimas, klasifikavimas, ženklinimas.
     ... Dėl ... higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" ...
  1 2 8  
      • Cheminės medžiagos, nuodingosios.      Kai kurių tipų pavojingų cheminių medžiagų tiekimo į rinką reguliavimas.
     ... Administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 208, ... str ...
  1 7 26  
 • Farmacinės priemonės.
     Vaistinių preparatų, farmacinių medžiagų tiekimas į rinką.
     ... Dėl Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją pateikimo tvarkos aprašo, Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formos ir Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formos [2x] ...
  ●● 2 21 181  
 • Kosmetikos priemonės.
     Kosmetikos gaminių tiekimas į rinką.
     ... Dėl ... pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ... 82 str …
  1 5 72  
 • Pašarų priedai.

     Pašarų priedų, premiksų, pašarų papildų tiekimas į rinką.
     ... DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ ...
  1 2 7  
 • Veterinariniai vaistai.
     Veterinarinių vaistų tiekimas į rinką.
     ... DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ ...
  ●● 2 4 74  
Aplinkos apsauga.              
      • Atliekos, pavojingos.
     Pavojingų atliekų tvarkymas.     0 4 39  
 • Oro tarša, aplinkos oro kokybė.
     ES  oro teršalų nacionaliniai limitai (SO2, NOx, NH3) , oro teršalų monitoringą aprašantys dokumentai.     0 3 6  
 • Oro tarša, ozono sluoksnį ardančios cheminės medžiagos.      Veiklų su metilbromidu, chlorfluorangliavandeniliais (CFC), hidrochlorfluorangliavandeniliais (HCFC) ir jų produktais reguliavimas.     0 0 12  
 • Visuomenės informavimas apie aplinką.      ES direktyva dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus.     0 0 1  
Sveikatos apsauga, darbų sauga, sauga pervežant chemines medžiagas.              
 • Pavojingi įrenginiai.

     Potencialiai pavojingi įrenginiai.     0 4 32  
      • Pavojingi įrenginiai, slėginiai indai.      Slėginiai indai.     0 0 0  
 • Pavojingų krovinių vežimas.
     Pavojingų krovinių vežimas keliais, vietiniais ir tarptautiniais maršrutais, Europos sutarties (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimų įgyvendinimas ir kontrolė.     0 0 7  
 • Pramoninių avarijų prevencija.
     Pramoninių avarijų prevencija, likvidavimo, tyrimo nuostatai, vidaus avariniai planai.     0 0 2  
      • Sprogios aplinkos.
     Darbų sprogiose aplinkose teisinis reguliavimas.     0 1 3  
   Darbo santykiai.              
      • Darbo laikas ir laikotarpiai.      Darbo ir poilsio laikas, darbas nakties metu, atostogos, sezoniniai darbai.     0 0 7  
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, bendrieji atvejai.              
      • Cheminės medžiagos, saugos duomenų lapai.      Dokumentai, kuriuose yra minimi saugos duomenų lapai.     0 2 11  
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, kiti atvejai.              
 • Augalų apsaugos priemonės.
     Biocidų, augalų apsaugos priemonių, teisinis reguliavimas.     0 0 3  
 • Biocidai.

     Biocidų teisinis reguliavimas. Nuorodos neapima augalų apsaugos priemonių.     0 0 31  
 • Biodegalai.

     Biokuro ir biodegalų, bioetanolio ir biodyzelino, teisinis reguliavimas, t.p. energetikos bei valstybės reguliuojamoms kainoms skirtose apžvalgose.     0 0 25  
 • Denatūruotas etilo alkoholis.
     Ne maistui skirto etilo alkoholio teisinis reguliavimas. Etilo alkoholio denatūravimo formulės.     0 0 4  
 • Genetiškai modifikuoti organizmai.      Produktų, kurių gamyboje buvo naudoti genetiškai modifikuoti organizmai, tiekimas į rinką.     0 1 32  
 • Maisto papildai.

     Maisto papildų tiekimas į rinką.     0 0 1  
 • Nano medžiagos.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėtos nano kategorijai priskiriamos medžiagos.     0 1 6  
 • Narkotinių ir psichotropinių cheminių medžiagų prekursoriai.      Cheminių medžiagų, galimai naudojamų neteisėtoje narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyboje, kontrolė.     0 0 12  
 • Plastikai.

     Plastikų, kitų polimerinių medžiagų tiekimas į rinką.     0 0 0  
 • Plovikliai.

     Ploviklių teisinis reguliavimas.     0 1 9  
 • Strateginės ir dvejopo  naudojimo prekės.      Strateginių prekių eksportas, importas, tranzitas ir tarpininkavimas, apimantis chemines medžiagas -  sprogstamas medžiagas ir cheminio ginklo prekursorius.     0 1 2  
 • Trąšų teisinis reguliavimas.
     Kokybiniai reikalavimai ir tyrimo metodai trąšoms, kurios gali būti pažymėtos EC ženklu.     0 3 6  
 • Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.