2019.03.17 11-a  savaitė  
  Elementai Ga Y sav mėn met  
N A U J A U S I 47 pagrindiniai dokumentai per savaitę.            
● Atliekos.

     Atliekų tvarkymo įstatymo klasifikatoriuje paminėtų atliekų tvarkymo reguliavimas.
     ... [atliekų tvarkymo įstatymo ... 2, 12, 30, ... str ... ir ... 25(1), 30(3), 30(4), ... str] [4x] ...
     ... Akmenės ...
     ... Kretingos ...
     ... Marijampolės ...
  ●   ●●  ●●●●● 7 20 354  
     ●● Atliekos, pavojingos.
     Dokumentai, kuriuose yra minimos pavojingos atliekos.
     ... atliekų tvarkymo įstatymo ... 2, 12, 30, ... str ... ir ... 25(1), 30(3), 30(4), ... str [2x] ...
  ●   ●● 2 6 98  
     ●● Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK), poveikio aplinkai įvertinimas.      Poveikio aplinkai įvertinimas/atranka turi būti atlikta planuojamoms ūkinėms veikloms, išvardintoms Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo I-ame ir II-ame prieduose. Nuorodos neapima žemės ūkio srities.
     ... Dėl Triukšmo prevencijos tarybos sudėties ir nuostatų ...
  ●   1 15 117  
● Vandens tarša.

     Teisinių aktų, susijusių su vandens tarša (išskyrus augalų apsaugos priemonėmis) nuorodos. Su vandens tema susijusios nuorodos yra pateiktos ir valstybės reguliuojamų kainų apžvalgose.
     ... DĖL ... SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮSTATYMO PROJEKTO, ... TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ... 2, 6, 15, ... str ... GERIAMOJO VANDENS ...
     ... Dėl ... šilumos ūkio įstatymo ... 2 ir 15 str ...
     ... Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“ ...
     ... Kauno ...
     ... Radviliškio [3x] ...
     ... Raseinių ...
     ... Ukmergės [2x] ...
  ●   ●●●●●  ●●●●● 10 90 998  
● Nelaimingų  atsitikimų ir profesinių ligų prevencija,  atsakomybė už patirtą žalą.      Atsakomybę už nelaimingus atsitikimus, profesines ligas, jų prevenciją ir susijusį socialinį draudimą  reglamentuojantys teisės aktai.
     ... Dėl ... sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų ...
     ... Dėl specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo ...
     ... potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo ... pakeitimo įstatymo projektas ...
     ... [DĖL VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO ... 15 1 STR] [3x] ...
     ... Jonavos ...
     ... Kaišiadorių ...
     ... Marijampolės ...
     ... Plungės [2x] ...
     ... [Radviliškio] [3x] ...
     ... Šiaulių [2x] ...
  ●   > ●●●●●  ●●●●● 16 85 998  
● Pavojingi įrenginiai.

     Potencialiai pavojingi įrenginiai.
     ... administracinių nusižengimų kodekso 589 str ... ir Kodekso papildymo 471 str ...
     ... potencialiaipavojingų įrenginių priežiūros įstatymo [2x] ...
  ●   ●●● 3 7 104  
● Pavojingų krovinių vežimas.
     Pavojingi kroviniai keliais vietiniais ir tarptautiniais maršrutais yra vežami laikantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimų.
     ... DĖL PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ IR GELEŽINKELIŲ KELIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE ...
  ●   1 1 12  
● Sutartiniai santykiai.
     Darbo ir kolektyvinės sutartys, profesinės sąjungos darbo tarybos, atstovavimas ir informavimas, užsieniečių įdarbinimas, darbo ginčai, darbo kodeksas.
     ... DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO ...
     ... Dėl Standartizacijos tarybos personalinės sudėties ir Standartizacijos tarybos darbo reglamento ...
     ... SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO ATAŠĖ PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO ... PRIE EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS ...
     ... Radviliškio ...
     ... Ukmergės ...
     ... Širvintų ...
  ●     ●●●●● 6 39 729  
     ●● Apmokėjimas už darbą.
     Darbo užmokestis, komandiruočių apmokėjimas,  išmokos.
     ... Jonavos ...
     ... Kupiškio [2x] ...
     ... [Pasvalio] [2x] ...
     ... Širvintų ...
  ●     ●●●●● 6 17 311  
● Biocidai.

     Biocidams gali būti priskirti 23 tipai  cheminių medžiagų. Prieš tiekiant į Lietuvos rinką ir naudojant biocidus, juos būtina autorizuoti arba registruoti.  Nuorodos neapima augalų apsaugos priemonių.
     ... Radviliškio ...
  ●   1 5 37  
● Farmacinės priemonės.
     Teisinių aktų reguliuojančių vaistų, farmacinių medžiagų tiekimą į rinką nuorodos.
     ... DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR FARMACIJOS SPECIALISTŲ PRAKTIKOS LICENCIJŲ REGISTRO REORGANIZAVIMO ...
     ... Dėl ... gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis [6x] ...
     ... Dėl ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų ...
     ... Dėl vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemonių pakeitimo kitomis apsaugos priemonėmis ...
     ... Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo ...
  ●   ●●●●●  ●●●●● 10 24 232  
● Kosmetikos priemonės.
     Kosmetikos gaminiai turi atitikti HN 62:2003 reikalavimus ir tiekiant į rinką iš ne ES ekonominės erdvės juos reikia notifikuoti.
     ... Jonavos ...
  ●   1 4 67  
● Trąšų teisinis reguliavimas.
     Kokybiniai reikalavimai ir tyrimo metodai trąšoms, kurios gali būti pažymėtos EC ženklu.
     ... Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant ... tręšiamųjų produktų įstatymą ...
  ●   1 2 36  
Aplinkos apsauga.              
● Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK).      TIPK taisyklėse nustatomos ūkinės veiklos vykdytojų, leidimų projektus derinančių ir leidimus išduodančių institucijų, kitų suinteresuotų asmenų (visuomenės) teisės ir pareigos išduodant, atnaujinant, koreguojant ar panaikinant leidimus.   ●     0 22 149  
     ●● Taršos integruota prevencija ir kontrolė, sanitarinės apsaugos zonos.      Ūkinės komercinės veiklos, kurioms privaloma nustatyti sanitarines apsaugos zonas (SAZ), sąrašai ir kiti atvejai.   ●     0 4 61  
● Oro tarša, aplinkos oro kokybė.
     ES  oro teršalų nacionaliniai limitai (SO2, NOx, NH3) , oro teršalų monitoringas, inventorizacijos taisyklės,  gyvenamosios aplinkos oro kontrolė, lakiųjų organinių junginių reguliavimas.   ●     0 0 30  
     ●● Oro tarša, aplinkos oro kokybė, lakieji organiniai junginiai.      Išsamiau apie ES  įrenginiams taikomos „tirpiklių“  direktyvos 1999/13/EB  ir produktams taikomos direktyvos 2004/42/EB reikalavimų įgyvendinimą aprašančius dokumentus.   ●     0 2 43  
● Oro tarša, ozono sluoksnį ardančios cheminės medžiagos.      Veiklų su metilbromidu, chlorfluorangliavandeniliais (CFC), hidrochlorfluorangliavandeniliais (HCFC) ir jų produktais (dažniausiai šaltnešiais), halonais, Monrealio protokolu kontroliuojamomis medžiagomis reguliavimas.   ●     0 0 23  
● Oro tarša, šiltnamio efektą sukeliančios dujos.      CH4, CO2, N20, SF6, hidrofluorangliavandenilių (HFCs), perfluorangliavandenilių (PFCs) emisijas relamentuojantys dokumentai.   ●     0 13 74  
● Visuomenės informavimas apie aplinką.      ES direktyvą dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo, priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos apsaugos klausimais (Orhuso konvencija) įgyvendinantys teisės aktai.   ●     0 0 9  
Sveikatos apsauga, darbų sauga, sauga pervežant chemines medžiagas.              
● Higienos normos.

     Nuorodos į higienos normas. Pagrindinės, susijusios su cheminėmis medžiagomis, yra HN 23:2007 "Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkos ore" ir HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore". Taip pat  HN 16:2006 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" (plastmasės). HN 36:2009 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos" apriboja arba uždraudžia kai kurių cheminių medžiagų tiekimą rinką.   ●     0 0 15  
     ●● Pavojingi įrenginiai, slėginiai indai.      Slėginiai indai.   ●     0 1 13  
● Pramoninių avarijų prevencija.
     Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo, tyrimo nuostatai, vidaus avariniai planai.   ●     0 1 27  
     ●● Priešgaisrinė sauga.
     Priešgaisrinės saugos reikalavimai.   ●     0 8 108  
     ●● Sprogios aplinkos.
     Darbų sprogiose aplinkose teisinis reguliavimas.   ●     0 1 9  
Darbo santykiai.

             
     ●● Darbo laikas ir laikotarpiai.
     Darbo ir polisio laikas, darbas nakties metu, atostogos, sezoniniai darbai.   ●     0 1 58  
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, bendrieji atvejai.              
● Cheminės medžiagos.
     Cheminių medžiagų registravimas, rizikos vertinimas, autorizavimas, klasifikavimas, ženklinimas ir susijusios temos (ES REACH ir CLP reglamentų reikalavimų įgyvendinimas.)   ●     0 5 51  
     ●● Cheminės medžiagos, nuodingosios.      Kai kurių tipų pavojingų cheminių medžiagų tiekimo į rinką reguliavimas  (ES nesuderintas).    ●     0 1 28  
     ●● Cheminės medžiagos, saugos duomenų lapai.      Išsamiau apie dokumentus, kuriuose yra minimi saugos duomenų lapai.   ●     0 0 6  
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, kiti atvejai.              
● Augalų apsaugos priemonės.
     Biocidams gali būti priskirti 23 tipai  cheminių medžiagų. Prieš tiekiant į Lietuvos rinką ir naudojant biocidus, juos būtina autorizuoti arba registruoti.  Nuorodos apima augalų apsaugos priemones.   ●     0 0 30  
● Biokuras ir biodegalai.
     Biokuro ir biodegalų (bioetanolio ir biodyzlino)  temoms skirtos nuorodos, pateikiamos ir energetikos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 1 26  
● Denatūruotas etilo alkoholis.
     Etilo alkoholio denatūravimo formules aprašantys  ir susiję dokumentai.   ●     0 0 3  
● Genetiškai modifikuoti organizmai.      Teisinių aktų reguliuojančių genetiškai modifikuotų organizmų naudojimą nuorodos.   ●     0 2 30  
● Maisto papildai.

     Nuo 2010 m. kovo 1 d. notifikuoti apie maisto papildus, pagamintus ir įvežamus iš ES ekonominės erdvės nereikia. Notifikuojami tik iš kitų šalių į Lietuvos rinką įvežami maisto papildai.   ●     0 0 0  
● Nano medžiagos.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėtos nano kategorijai priskiriamos medžiagos.   ●     0 0 3  
● Narkotinių ir psichotropinių cheminių medžiagų prekursoriai.      Cheminių medžiagų, dažnai naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, kontrolė. Veikla su I-os kategorijos medžiagoms gali būti vykdoma tik gavus licenciją, o su II-os ir III-os gavus registravmo pažymėjimą.   ●     0 4 20  
● Pašarų priedai.

     Veiklą su pašarų priedais, premiksais, pašarų papildais reguliuojantys dokumentai.   ●     0 0 2  
● Plastmasės.

     Polimerai, kaip medžiagų tipas nėra teisiškai reguliuojami. Tačiau gali būti reguliuojami atsižvelgiant į vartojimo sritį arba sudėtį. Nuorodos apima dokumentus, kurių pavadinimuose yra minimos plastmasės.   ●     0 0 10  
● Plovikliai.

     Ploviklių teisinis reguliavimas ir susiję dokumentai.   ●     0 1 14  
● Strateginės ir dvejopo  naudojimo prekės.      Strateginių prekių eksportas, importas, tranzitas ir tarpininkavimas yra licencijuojamas. Chemijos sritį apima dvi grupės medžiagų : ML7. Cheminės ar biologinės toksinės medžiagos, ašarinės dujos, su jomis susijusi įranga, komponentai ir technologija (cheminis ginklas) ir ML8. Energetinės ar su jomis susijusios medžiagos (sprogstamosios).   ●     0 0 0  
● Veterinariniai vaistai.
     Veterinarinių vaistų tiekimą į rinką aprašantys teisiniai dokumentai.   ●     0 7 40  
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.