2019.09.22 38-a  savaitė  
  Elementai Ge Y sav mėn met  
N A U J A U S I 17 pagrindinių dokumentų per savaitę.            
●● Dujos.

     Gamtinių dujų perdavimas, suskystintos gamtinės dujos (SGD), SGD terminalas. Paieška gali apimti kai kuriuos savivaldybių dokumentus.
     ... Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo ...
     ... Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių ...
     ... Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo ...
     ... Panevėžio [2x] ...
  ●   ●●●●● 5 16 342  
●● Elektra.

     Energetikos ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos dokumentai, priskiriami elektros energijos sričiai, VIAP. Kitų konkurencingumą įtakojančių sričių dokumentų, pvz. klimato kaitos, valstybės pagalbos, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... DĖL ... ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO ... 2, 9, 38, ... STR ...
     ... DĖL ELEKTROS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO 2020-2022 METAMS TVARKARAŠČIO ...
     ... Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo ...
     ... Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo ...
     ... Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių ...
  ●   ●●●●● 5 36 401  
● Atsinaujinantys ištekliai.
     Atsinaujinantys ištekliai.
     ... dėl 2014-2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01. ...
     ... Akmenės ...
  ●   ●● 2 12 201  
●● Biomasė.

     Dokumentai, kuriuose yra paminėta biomasė.
     ... dėl 2014-2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01. ...
     ... Akmenės ...
  ●   1 7 102  
●● Geoterminiai.

     Geoterminė energetika, geoterminiai įrenginiai.
     ... Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano ...
     ... Akmenės ...
  ●   ●● 2 3 53  
●● Saulės.

     Saulės energetika, fotovoltaika.
     ... dėl 2014-2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01. ...
     ... Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo ...
  ●   ●● 2 7 67  
● Ekologiškas transportas.

     Ekologiškas transportas, elektromobiliai.
     ... Marijampolės ...
  ●   1 5 90  
● Atominė energetika.

      Atominė energetika, branduolinė sauga. Paieška neapima IAE uždarymo temos.
     ... branduolinės energijos įstatymo ... 32 str [2x] ...
  ●   ●● 2 4 134  
● Vanduo.

     Vandens tiekimas vartotojams, Valstybinės kainų ir energetikos komisijos dokumentai. Kitų su tema susijusių dokumentų, pvz. vandens taršos, TIPK, patogiau yra ieškoti tam skirtose apžvalgose.
     ... Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių ...
     ... Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos [3x] ...
     ... Dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo ...
  ●   ●●●●● 5 9 131  
Energetika.              
● Energetikos politika.

     Energetikos politika, energetikos strategijos.   ●     0 7 45  
●● Šiluma.

     Šilumos gamyba ir perdavimas. Paieška neapima komunalinių, rajonų, miestų ir savivaldybių dokumentų.   ●     0 0 59  
●● Biodegalai.

     Biodegalai, bioetanolis ir biodyzelinas. Nuorodos pateikiamos ir aplinkos apsaugos temai skirtose apžvalgose.   ●     0 0 20  
●● Hidro.

     Hidroenergetika, hidroelektrinės. Nuorodos neapima vandens taršos arba kokybės reikalavimų.    ●     0 0 15  
●● Vėjo.

     Vėjo energetika.   ●     0 0 7  
Papildomi skyriai.              
● Apie šį dokumentą.

     Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.