T GEOTERMINĖ ENERGETIKA. 2019.03.17 11-a   savaitė Lietuvos teisinių aktų PROJEKTŲ  apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 LRV nutarimo projektas (Klaipėdos universitetas) 19-1658(2) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.02.27 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.27   
2 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 13 D. NUTARIMO  NR. 167 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 19-1768 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Nutarimo projektas 2019.02.15 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.02.15   
3 LRV nutarimo projektas (Klaipėdos universitetas) 19-1658 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.02.13 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.13   
4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1572 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymo projektas 2019.02.12 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.12 iki 2019.02.19   
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019-2021 m. patvirtinimo 19-1294 Ukmergės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2019.02.07    
6 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 19-1089 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Nutarimo projektas 2019.02.01 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2019.02.01 iki 2019.02.22   
7 Dėl Palangos miesto savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo T2-4 Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimas 2019.01.31 Galioja nuo 2019.02.20  Teisės aktų registras: 2019-02652-, 2019.
8 LRV nutarimo projektas (Klaipėdos universitetas) 17-9077(3) Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija Nutarimo projektas 2019.01.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2019.01.08   
9 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ SIEKTINŲ PELNINGUMO RODIKLIŲ 2019-2021 METAMS NUSTATYMO“ PROJEKTO TAP Nr. 18-2223;   TAIS Nr. 18-11248(2); NV-3550   Išvada 2018.12.21    
10 LRV nutarimo projektas (KU) 17-9077(2) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Nutarimo projektas 2018.12.04 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2019.01.08 . Išimtys: <e.karaliute@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.12.04   
11 2009 m. balandžio 23 d. Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2009/ 28/ EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios direktyvas 2001/ 77/ EB ir 2003/ 30/ EB ir Lietuvos Respublikos energetiko ...   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Atitikties lentelė 2018.11.29    
12 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ... 18-11167(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.11.21 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.11.22 iki 2018.12.05   
13 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-8786(3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.11.21 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.11.22   
14 Dėl LRV nutarimo projekto ((27.18E-02)-5K-1817490)-6K-1805506 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Išvada 2018.10.18    
15 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS, KURIOJE NEGALIMA ĮRENGTI ANGLIES DIOKSIDO GEOLOGINIŲ SAUGYKLŲ, NUSTATYMO“ PROJEKTO (TAP NR. 18-1602; TAIS NR. 18-6143(2)) NV-2737   Pažyma 2018.10.15    
16 Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-291 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo T-229 Pakruojo rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.10.01 Galioja nuo 2018.10.01   
17 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-195 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „OBELĖLĖ“ SIEKIANT SUMAŽINTI IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKT ... TS-212 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.09.27    
18 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-196 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „SAULUTĖ“ SIEKIANT SUMAŽINTI IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKT ... TS-211 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.09.27    
19 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-194 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS KUPOS PRADINIO UGDYMO SKYRIUI SIEKIANT SUMAŽINT ... TS-210 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimas 2018.09.27    
20 Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo T-191 Akmenės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.09.25 Galioja nuo 2018.09.27  Teisės aktų registras: 2018-15063-, 2018.
21 Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 18-11177 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimo projektas 2018.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.25 iki 2018.10.05   
22 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavi ... 18-11167 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymo projektas 2018.09.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.09.26 iki 2018.10.10   
23 Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo 18-10934 Akmenės rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.20    
24 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-196 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „SAULUTĖ“ SIEKIANT SUMAŽINTI IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKT ... 18-10380 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
25 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-195 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „OBELĖLĖ“ SIEKIANT SUMAŽINTI IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKT ... 18-10379 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
26 DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-194 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS ELEKTRINĖS PRITAIKYMAS KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS KUPOS PRADINIO UGDYMO SKYRIUI SIEKIANT SUMAŽINT ... 18-10378 Kupiškio rajono savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.09.07    
27 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. D1-273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-10328 Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Įsakymo projektas 2018.09.05 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomeneiiki 2018.09.14   
28 Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-4 „Dėl saulės kolektorių elektrinės įrengimo“ pakeitimo 18-10013 Druskininkų savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27    
29 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl  pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centro pastato stogo“ rengimui, proj ... 18-9972 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
30 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl  pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Pagėgių savivaldybės kultūros centro pastato stogo“ rengimui, projekto vei ... 18-9971 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
31 Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl  pritarimo paraiškos „Atsinaujinančių energijos šaltinių (fotovoltinės elektrinės) diegimas ant Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos pastato stogo“ rengimui, projekto ... 18-9970 Pagėgių savivaldybės administracija Sprendimo projektas 2018.08.27 Projektas priimtas nuo 2018.08.28   
32 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Poveikio vertinimo pažyma 2018.08.24    
33 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lydraštis 2018.08.24    
34 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Lyginamasis variantas 2018.08.24    
35 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-8786(2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.08.24 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.08.31   
36 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo 18-8786 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Nutarimo projektas 2018.07.18 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.07.18 iki 2018.07.26   
37 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti s ... 18-2341(3) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.06.08 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.06.08   
38 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895(2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.06.08    
39 Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus  2016 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V35-1053 „Dėl sprendimo pirkti butus, įgyvendinant investicinį projektą "Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje", ekonominio ir socialinio p ... V35-517 Druskininkų savivaldybės administracija Įsakymas 2018.05.30 Galioja nuo 2018.05.31  Teisės aktų registras: 2018-08743-, 2018.
40 DĖL VYRIAUSYBĖS 2015 M. VASARIO 11 D. NUTARIMO NR. 161 „DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO PROJEKTO (TAP-18-821) (TAIS-18-6901) NV-1405   Pažyma 2018.05.30    
41 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo 18-6901 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.05.29 Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.05.29   
42 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2016/ 2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama direktyva 2003/ 35/ EB ir panaikinama direktyva 2001/ 81/ EB, ir Lietuvos Resp ...   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Atitikties lentelė 2018.05.28    
43 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas 18-5895 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.05.14    
44 DĖL VYRIAUSYBĖS 2015 M. VASARIO 11 D. NUTARIMO NR. 161 „DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO (TAP-18-547) (TAIS-18-4810) NV-1104 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija Pažyma 2018.04.30    
45 Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano 2017 metų ataskaitos patvirtinimo T-153 Kelmės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25    
46 Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d sprendimo Nr. T1-152 „Dėl Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešajame pastate programos patvirtinimo ir administratoriaus  skyrimo“ pakeitimo T1-101 Šilalės rajono savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.25 Galioja nuo 2018.04.27  Teisės aktų registras: 2018-06613-, 2018.
47 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo 18-5318 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Lydraštis 2018.04.25    
48 Dėl nacionalinės regioninės politikos prioritetų iki 2030 metų patvirtinimo 18-5318 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Nutarimo projektas 2018.04.25 Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018.04.26 iki 2018.05.07   
49 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo 18-2341(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Teikimas 2018.04.25    
50 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti s ... 18-2341(2) Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.04.25 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.15 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.25   
51 Nutarimo projekto priedas "Privatizavimo objektų sąrašas"   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.18    
52 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Derinimo pažyma 2018.04.18    
53 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 18-4810 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Nutarimo projektas 2018.04.18 Grąžintas rengėjui patobulinti nuo 2018.05.07 . Išimtys: <n.maksteliene@lrv.lt> Pateiktas Vyriausybei svarstyti nuo 2018.04.18   
54 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 161 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto (14.4-44)-SK4-4788 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Aiškinamasis raštas 2018.04.16    
55 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5, 8, 10, 13, 20, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 3¹ straipsniu ir aštuntojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Lyginamasis variantas 2018.04.13    
56 Dėl  Neringos savivaldybės darnaus judumo strateginio plano patvirtinimo. T1-46 Neringos savivaldybės taryba Sprendimas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.05   
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.