T POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS. 2019.08.18 33-a   savaitė Lietuvos  GALIOJANČIŲ teisinių aktų apžvalga
  Dokumentas Susiję Parengė Rūšis   sav    mėn   met   Y   Galiojimas Šaltinis
1 Dėl Paramos teikimo vaisių ir daržovių gamintojų organizacijoms taisyklių patvirtinimo 3D-464 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.08.08 Galioja nuo 2019.08.09  Teisės aktų registras: 2019-12985-, 2019.
2 Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo 829 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.08.07 Galioja nuo 2019.08.13  Teisės aktų registras: 2019-13089-, 2019.
3 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 555 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (sąvartynų) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 42-02 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios D1-448 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.30 Galioja nuo 2019.07.31  Teisės aktų registras: 2019-12549-, 2019.
4 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-562 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-447 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.30 Galioja nuo 2019.07.31  Teisės aktų registras: 2019-12541-, 2019.
5 Dėl Aplinkos apsaugos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo V1-141 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras Įsakymas 2019.07.15 Galioja nuo 2019.07.16  Teisės aktų registras: 2019-11628-, 2019.
6 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 2 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2314 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.07.11 Galioja nuo 2019.07.24  Teisės aktų registras: 2019-12112-, 2019.
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 702 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.16  Teisės aktų registras: 2019-11609-, 2019.
8 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. 1138 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 702 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.07.10    
9 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-729 „Dėl asociacijos „Lietuvos keliai“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-413 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.10 Galioja nuo 2019.07.11  Teisės aktų registras: 2019-11427-, 2019.
10 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-408 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.09 Galioja nuo 2019.07.24  Teisės aktų registras: 2019-12084-, 2019.
11 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-172 „Dėl Požeminio vandens telkinių būklės vertinimo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-387 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.07.01 Galioja nuo 2019.11.01  Teisės aktų registras: 2019-10676-, 2019.
12 Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymas XIII-2214 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.13 Galioja nuo 2019.06.28  Teisės aktų registras: 2019-10320-, 2019.
13 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 561 „Dėl valstybinio Baltijos jūros talasologinio draustinio įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo“ pakeitimo 587 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.06.12 Galioja nuo 2019.06.21  Teisės aktų registras: 2019-09922-, 2019.
14 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2192 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja nuo 2020.01.01  Teisės aktų registras: 2019-09848-, 2019.
15 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1826 2 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-2191 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja nuo 2019.06.20  Teisės aktų registras: 2019-09847-, 2019.
16 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 2, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 20-1, 25, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2186 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja nuo 2020.01.01 . Išimtys: Įstatymo 15 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2019-06-21. Įstatymo 12 straipsnyje išdėstyta Saugomų teritorijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalis ir 13 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2023-01-01.  Teisės aktų registras: 2019-09969-, 2019.
17 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas XIII-2166 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2019.06.06 Galioja nuo 2020.01.01 . Išimtys: Įstatymo 140 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2019-06-20.  Įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis ir 142 straipsnis įsigalioja 2023-01-01. Įstatymo 143 straipsnis įsigalioja 2025-01-01  Teisės aktų registras: 2019-09862-, 2019.
18 Dėl 2019 metų Nacionalinės reformų darbotvarkės patvirtinimo 461 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.05.08 Galioja nuo 2019.05.15  Teisės aktų registras: 2019-07654-, 2019.
19 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-138 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2019.04.29 Negalioja nuo 2019.08.09 Galioja nuo 2019.05.01 iki 2019.08.08  Teisės aktų registras: 2019-07076-, 2019.
20 Dėl Lietuvos Respublikai 2019 metais prioritetinių tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų ir darbo grupių sąrašo patvirtinimo 84 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2019.04.18 Galioja nuo 2019.04.18  Teisės aktų registras: 2019-06412-, 2019.
21 DĖL NACIONALINIO ORO TARŠOS MAŽINIMO PLANO PATVIRTINIMO 371 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.04.17    
22 Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje Energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo O3E-93 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2019.04.01 Galioja nuo 2019.04.02  Teisės aktų registras: 2019-05217-, 2019.
23 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalini ... D1-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2019.01.15 Galioja nuo 2019.01.17 . Išimtys: Įsakymo 1.2.20 ir 1.2.27 papunkčiai įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.  Teisės aktų registras: 2019-00587-, 2019.
24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtin ... 29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2019.01.09 Galioja nuo 2019.01.22  Teisės aktų registras: 2019-00860-, 2019.
25 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė ... 3D-3 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2019.01.03 Galioja nuo 2019.01.05  Teisės aktų registras: 2019-00119-, 2019.
26 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“ pakeitimo D1-1141 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.31 Galioja nuo 2019.01.04  Teisės aktų registras: 2019-00046-, 2019.
27 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-621 “Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo D1-1114 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.12.21 Galioja nuo 2018.12.28  Teisės aktų registras: 2018-21437-, 2018.
28 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 pakeitimo įstatymas XIII-1826 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.12.20 Galioja nuo 2019.11.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019-01-09  Teisės aktų registras: 2019-00216-, 2019.
29 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1015 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.30 Galioja nuo 2018.12.01  Teisės aktų registras: 2018-19507-, 2018.
30 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-1015 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.30    
31 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos E-015-18-LSIS patvirtinimo D1-964 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.11.19 Galioja nuo 2018.11.22  Teisės aktų registras: 2018-18722-, 2018.
32 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1501 grąžinimo Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti 1K-1434 Lietuvos Respublikos Prezidentas Dekretas 2018.10.12 Galioja nuo 2018.10.13  Teisės aktų registras: 2018-16152-, 2018.
33 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 metų programos patvirtinimo 996   Nutarimas 2018.10.03 Galioja nuo 2018.10.06  Teisės aktų registras: 2018-15880-, 2018.
34 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1-348 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mo ... 1-356 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.10.02 Galioja nuo 2018.10.03  Teisės aktų registras: 2018-15547-, 2018.
35 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XIII-1482 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2018.09.18 Galioja nuo 2018.09.20  Teisės aktų registras: 2018-14781-, 2018.
36 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos 829   Nutarimas 2018.08.22 Galioja nuo 2018.08.25  Teisės aktų registras: 2018-13347-, 2018.
37 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo V-886 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.08.03 Galioja nuo 2018.09.01  Teisės aktų registras: 2018-13208-, 2018.
38 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3-459 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros, statant išorinį giliavandenį uostą, parengiamųjų darbų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo 3-400 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2018.08.02 Galioja nuo 2018.08.04  Teisės aktų registras: 2018-12800-, 2018.
39 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-693 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.07.16 Galioja nuo 2018.07.18  Teisės aktų registras: 2018-12113-, 2018.
40 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-23 „Dėl personalinės Triukšmo prevencijos tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo V-789 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.07.11 Galioja nuo 2018.07.13  Teisės aktų registras: 2018-11850-, 2018.
41 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 24, 27, 28, 34 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-1321 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.11.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2018-07-05  Teisės aktų registras: 2018-11315-, 2018.
42 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-609 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.27 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10858-, 2018.
43 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymas XIII-1283 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.21 Galioja nuo 2018.09.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2018-07-04.  Įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalys įsigalioja 2018-11-01  Teisės aktų registras: 2018-11176-, 2018.
44 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-537 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.06.19 Galioja nuo 2018.07.01  Teisės aktų registras: 2018-10131-, 2018.
45 Lietuvos Respublikos Šventosios valstybinio jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 pakeitimo įstatymas XIII-1265 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2018.06.14 Galioja nuo 2018.07.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018-06-27  Teisės aktų registras: 2018-10493-, 2018.
46 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-562 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-419 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.05.29 Galioja nuo 2018.06.01  Teisės aktų registras: 2018-08695-, 2018.
47 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 352 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.09 Galioja nuo 2018.04.14  Teisės aktų registras: 2018-06041-, 2018.
48 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo 351 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.09 Galioja nuo 2018.04.14  Teisės aktų registras: 2018-06040-, 2018.
49 Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo 321 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.04.04 Galioja nuo 2018.04.19  Teisės aktų registras: 2018-06179-, 2018.
50 Dėl Lietuvos Respublikai 2018 metais prioritetinių tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų ir darbo grupių sąrašo patvirtinimo 50 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.03.09 Galioja nuo 2018.03.12  Teisės aktų registras: 2018-03822-, 2018.
51 Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Eur ... 44 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2018.03.05 Galioja nuo 2018.03.05  Teisės aktų registras: 2018-03545-, 2018.
52 Dėl AB „Amber Grid“ naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų, biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos tvarkos derinimo O3E-48 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2018.02.15 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02385-, 2018.
53 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programos 152 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.16  Teisės aktų registras: 2018-02363-, 2018.
54 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ pak ... V-166 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2018.02.12 Galioja nuo 2018.02.14  Teisės aktų registras: 2018-02188-, 2018.
55 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. D1-122 „Dėl Žaliųjų pirkimų mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-85 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.06 Galioja nuo 2018.02.09  Teisės aktų registras: 2018-02002-, 2018.
56 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. KOVO 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-122 „DĖL ŽALIŲJŲ PIRKIMŲ MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO D1-85 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.06    
57 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalini ... D1-80 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.02.05 Galioja nuo 2018.02.06  Teisės aktų registras: 2018-01776-, 2018.
58 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 100 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.03  Teisės aktų registras: 2018-01679-, 2018.
59 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-75 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.31 Galioja nuo 2018.02.02  Teisės aktų registras: 2018-01594-, 2018.
60 Dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-29 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2018.01.16 Galioja nuo 2018.01.17  Teisės aktų registras: 2018-00674-, 2018.
61 Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1-25 „Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 43470 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2018.01.05 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2018.01.06 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2018-00238-, 2018.
62 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-332 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.22 Negalioja nuo 2019.08.09 Galioja nuo 2018.01.01 iki 2019.08.08  Teisės aktų registras: 2017-21055-, 2017.
63 Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros, Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje tyrimų ir kitų veiksmų, reikalingų Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos  ... 1-317 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.12.11 Galioja nuo 2017.12.13  Teisės aktų registras: 2017-19922-, 2017.
64 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. balandžio 21 įsakymo Nr. D1-329 „Dėl profesinių ir teisinių žinių egzaminų programos architektams, siekiantiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas statiniuose, esančiuo ... D1-976 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.01 Galioja nuo 2017.12.05  Teisės aktų registras: 2017-19334-, 2017.
65 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. D1-130 „Dėl Profesinių ir teisinių žinių egzaminų programų architektams patvirtinimo“ pakeitimo D1-975 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.12.01 Galioja nuo 2017.12.05  Teisės aktų registras: 2017-19335-, 2017.
66 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijo ... 1V-160 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.08  Teisės aktų registras: 2017-19730-, 2017.
67 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl Aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo D1-968 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.11.30 Galioja nuo 2017.12.02  Teisės aktų registras: 2017-19266-, 2017.
68 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 4-558 „Dėl Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4-659 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2017.11.16 Galioja nuo 2017.11.18  Teisės aktų registras: 2017-18227-, 2017.
69 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1131 „Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyri ... 924 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.11.15 Galioja nuo 2017.11.21  Teisės aktų registras: 2017-18305-, 2017.
70 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 19-1, 19-2, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 19-3 straipsniu įstatymas XIII-704 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.11.07 Galioja nuo 2018.01.01 . Išimtys: Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-11-15.  Teisės aktų registras: 2017-17965-, 2017.
71 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-885 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.31 Galioja nuo 2017.11.03 . Išimtys: Šis įsakymas taikomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-529.  Iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtoms planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūroms taikomas iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojęs teisinis reguliavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-529 2 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju  Teisės aktų registras: 2017-17241-, 2017.
72 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas“ priemonės „Bendradarbiavimo veikla“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 3D-686 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.10.30 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-17204-, 2017.
73 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo supaprastintųjų taisyklių patvirtinimo 3D-667 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.10.20 Galioja nuo 2017.10.24  Teisės aktų registras: 2017-16608-, 2017.
74 Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo D1-845 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.10.16 Galioja nuo 2017.10.18 . Išimtys: Šis įsakymas taikomas įsigaliojus Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymui Nr. XIII-529.  Teisės aktų registras: 2017-16397-, 2017.
75 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalini ... D1-777 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.09.18 Galioja nuo 2017.09.20 . Išimtys: Įsakymo 1.1, 1.4, 1.5, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35 papunkčiai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-14814-, 2017.
76 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos XIII-633 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2017.09.14 Galioja nuo 2017.09.20  Teisės aktų registras: 2017-14851-, 2017.
77 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo 1V-618 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Įsakymas 2017.09.01 Galioja nuo 2017.09.05  Teisės aktų registras: 2017-14117-, 2017.
78 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo III (rudens) sesijos darbų programos 699 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.08.30 Galioja nuo 2017.09.05  Teisės aktų registras: 2017-14124-, 2017.
79 Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo D1-704 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.29 Galioja nuo 2017.09.02  Teisės aktų registras: 2017-13961-, 2017.
80 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-672 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.08.22 Galioja nuo 2017.08.25  Teisės aktų registras: 2017-13607-, 2017.
81 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-350 „Dėl Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-607 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.12 Galioja nuo 2017.10.31 . Išimtys: Šio įsakymo 1.2, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2017-17109-, 2017.
82 Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 5, 13, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-613 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.07.11 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys įsigalioja 2017-07-18.  Teisės aktų registras: 2017-12335-, 2017.
83 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo D1-580 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.07.07 Galioja nuo 2017.07.27  Teisės aktų registras: 2017-12660-, 2017.
84 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė ... 3D-439 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.06.29 Galioja nuo 2017.06.30  Teisės aktų registras: 2017-11022-, 2017.
85 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-169 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2017.06.28 Galioja nuo 2017.07.01  Teisės aktų registras: 2017-10970-, 2017.
86 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 7, 8, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 16, 17, 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas XIII-530 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.27 Galioja nuo 2017.11.01  Teisės aktų registras: 2017-11563-, 2017.
87 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymas XIII-529 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.06.27 Galioja nuo 2017.11.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2017-07-06.  Teisės aktų registras: 2017-11562-, 2017.
88 Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-116 ,,Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ĮV-732 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Įsakymas 2017.06.07 Galioja nuo 2017.06.10  Teisės aktų registras: 2017-09776-, 2017.
89 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-450 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.26 Galioja nuo 2017.05.30  Teisės aktų registras: 2017-08939-, 2017.
90 Dėl Profesinių ir teisinių žinių egzamino fiziniams asmenims, siekiantiems įgyti teisę vadovauti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui, programos patvirtinimo D1-426 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.18 Galioja nuo 2017.05.19  Teisės aktų registras: 2017-08374-, 2017.
91 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. AV-43 „Dėl Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, taisyklių patvirtinim ... AV-115 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2017.05.15 Galioja nuo 2017.05.18 Reguliuojantis verslo sąlygas nuo 2017.05.18  Teisės aktų registras: 2017-08288-, 2017.
92 Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo D1-375/ 3D-312 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.05.05 Galioja nuo 2017.05.09  Teisės aktų registras: 2017-07777-, 2017.
93 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „P ... 3D-265 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.04.26 Galioja nuo 2017.04.28  Teisės aktų registras: 2017-06980-, 2017.
94 Dėl profesinių ir teisinių žinių egzaminų programos architektams, siekiantiems eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vie ... D1-329 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.21 Galioja nuo 2017.04.25  Teisės aktų registras: 2017-06777-, 2017.
95 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 24-1, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymo Nr. XII-2683 2 straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-292 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2017.04.20 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-06970-, 2017.
96 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-305 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.13 Galioja nuo 2017.05.01  Teisės aktų registras: 2017-06419-, 2017.
97 Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų profesinių ir teisinių žinių egzamino programos patvirtinimo ĮV-569/ D1-295 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.04.11 Galioja nuo 2017.04.12  Teisės aktų registras: 2017-06192-, 2017.
98 Dėl Lietuvos Respublikai 2017 metais prioritetinių tarptautinių organizacijų komitetų, komisijų, sesijų, konferencijų ir darbo grupių sąrašo patvirtinimo 66 Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Potvarkis 2017.03.28 Galioja nuo 2017.03.28  Teisės aktų registras: 2017-05001-, 2017.
99 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos XIII-226 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2017.03.16 Galioja nuo 2017.03.23  Teisės aktų registras: 2017-04749-, 2017.
100 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo 167 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.03.13 Galioja nuo 2017.03.14  Teisės aktų registras: 2017-04172-, 2017.
101 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 3D-164 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2017.03.10 Galioja nuo 2017.03.11  Teisės aktų registras: 2017-04164-, 2017.
102 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-238 „Dėl Aplinkos sektoriaus 2014-2020 m. viešinimo priemonių programos patvirtinimo“ pakeitimo“ D1-163 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.27 Galioja nuo 2017.03.04  Teisės aktų registras: 2017-03601-, 2017.
103 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos 112 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.22 Galioja nuo 2017.02.28  Teisės aktų registras: 2017-03201-, 2017.
104 Dėl Profesinių ir teisinių žinių egzaminų programų architektams patvirtinimo D1-130 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.09 Galioja nuo 2017.02.10  Teisės aktų registras: 2017-02369-, 2017.
105 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1091 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 2015-2017 metams plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-109 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.02.02 Galioja nuo 2017.02.04  Teisės aktų registras: 2017-01985-, 2017.
106 Dėl Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos patvirtinimo 88 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01 Galioja nuo 2017.02.10  Teisės aktų registras: 2017-02348-, 2017.
107 DĖL VANDENŲ SRITIES PLĖTROS 2017-2023 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 88 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2017.02.01    
108 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkanč ... D1-60 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.21  Teisės aktų registras: 2017-01252-, 2017.
109 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. D1-29 „Dėl statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų teisinių žinių egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-63 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.18 Galioja nuo 2017.01.20  Teisės aktų registras: 2017-01137-, 2017.
110 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo XIII-202 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2017.01.17 Galioja nuo 2017.01.26  Teisės aktų registras: 2017-01424-, 2017.
111 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10 Galioja nuo 2017.01.13  Teisės aktų registras: 2017-00819-, 2017.
112 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. D1-775 „Dėl Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirt ... D1-35 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.10    
113 Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 1K-5 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Įsakymas 2017.01.04 Galioja nuo 2017.01.07  Teisės aktų registras: 2017-00587-, 2017.
114 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 418 „Dėl Kurtuvėnų regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2017.01.03 Galioja nuo 2017.01.05  Teisės aktų registras: 2017-00459-, 2017.
115 Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 1V-10 „Dėl statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Vals ... 1V-187 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Įsakymas 2016.12.29 Galioja nuo 2017.01.02  Teisės aktų registras: 2017-00406-, 2017.
116 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos XIII-82 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.12.13 Galioja nuo 2016.12.13  Teisės aktų registras: 2016-28737-, 2016.
117 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-867 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.12 Galioja nuo 2016.12.13 . Išimtys: Nuostatų 10.2.27 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-28704-, 2016.
118 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinima ... D1-878 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.12 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28700-, 2016.
119 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-845 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.12.02 Galioja nuo 2017.01.01  Teisės aktų registras: 2016-28343-, 2016.
120 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo I (rudens) sesijos darbų programos XIII-60 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.12.01 Galioja nuo 2016.12.08  Teisės aktų registras: 2016-28503-, 2016.
121 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. D1-165 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo D1-742 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.11.09 Galioja nuo 2016.11.11  Teisės aktų registras: 2016-26550-, 2016.
122 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 71, 401, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 234-1, 234-2, 270-1 straipsniais įstatymas XII-2747 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.11.08 Galioja nuo 2016.11.17  Teisės aktų registras: 2016-26867-, 2016.
123 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo A1-587 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Įsakymas 2016.11.03 Galioja nuo 2016.11.08  Teisės aktų registras: 2016-26378-, 2016.
124 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1097 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.02 Galioja nuo 2016.11.09  Teisės aktų registras: 2016-26447-, 2016.
125 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. RUGSĖJO 18 D. NUTARIMO NR. 1079 „DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 1097 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.11.02    
126 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-729 „Dėl asociacijos „Lietuvos keliai“ statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo D1-706 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.24 Galioja nuo 2016.11.09  Teisės aktų registras: 2016-26416-, 2016.
127 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir Tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-702 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.10.24 Galioja nuo 2016.10.28  Teisės aktų registras: 2016-25729-, 2016.
128 Dėl Kenos ir Vilnios valstybinių hidrografinių draustinių ribų planų ir nuostatų patvirtinimo 1044 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.10.19 Galioja nuo 2016.10.26  Teisės aktų registras: 2016-25644-, 2016.
129 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 1, 2, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 24-1, 25, 27, 29, 30, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymas XII-2683 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.10.18 Galioja nuo 2017.05.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 19 straipsnis ir 20 straipsnio 4 ir 6 dalys įsigalioja 2016-11-01.  Teisės aktų registras: 2016-25850-, 2016.
130 Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo 1-249 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.09.19 Galioja nuo 2016.10.01  Teisės aktų registras: 2016-23715-, 2016.
131 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos XII-2602 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.09.14 Galioja nuo 2016.09.20  Teisės aktų registras: 2016-23800-, 2016.
132 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. D1-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-572 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.08.30 Galioja nuo 2016.09.01  Teisės aktų registras: 2016-23002-, 2016.
133 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos 848 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.08.25 Galioja nuo 2016.08.27  Teisės aktų registras: 2016-22696-, 2016.
134 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 „Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo planuojamos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtini ... AV-217 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2016.07.29 Galioja nuo 2016.08.03  Teisės aktų registras: 2016-21203-, 2016.
135 Dėl Klaipėdos apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo 769 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.07.20 Galioja nuo 2016.07.28  Teisės aktų registras: 2016-21059-, 2016.
136 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo D1-506 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.07.15 Galioja nuo 2016.07.19  Teisės aktų registras: 2016-20683-, 2016.
137 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 4-558 „Dėl Nacionalinio verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4-472 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.07.13 Galioja nuo 2016.07.14  Teisės aktų registras: 2016-20298-, 2016.
138 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymas XII-2573 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.06.30 Galioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-07-14.  Teisės aktų registras: 2016-20300-, 2016.
139 Dėl Žemės gelmių tyrimų, planuojamų atlikti valstybinėje žemėje, derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1P-214-(1.3.) Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Įsakymas 2016.06.17 Galioja nuo 2016.06.18  Teisės aktų registras: 2016-17225-, 2016.
140 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-837 „Dėl Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ p ... D1-377 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24 Galioja nuo 2016.05.27  Teisės aktų registras: 2016-14062-, 2016.
141 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-837 „DĖL LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ P ... D1-377 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.24    
142 Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo 1-162 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2016.05.17 Galioja nuo 2016.11.01 . Išimtys: Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 12, 13, 16 ir 17 punktų nustatyti reikalavimai taikomi nuo 2017 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-13784-, 2016.
143 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 32, 32-1, 32-2, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32-3 straipsniu įstatymas XII-2358 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.05.17 Galioja nuo 2016.08.01 . Išimtys: Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-05-25.  Teisės aktų registras: 2016-13919-, 2016.
144 Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 29 straipsnių pakeitimo ir 19, 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas XII-2341 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.05.12 Galioja nuo 2016.11.01 . Išimtys: Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2016-05-25.  Teisės aktų registras: 2016-13907-, 2016.
145 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 520/ 104/ 360 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Lakiųjų org ... D1-350/ A1-250/ 3-171(1.5 E) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.12 Galioja nuo 2016.05.13  Teisės aktų registras: 2016-13730-, 2016.
146 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė ... 3D-288 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.05.06 Galioja nuo 2016.05.10  Teisės aktų registras: 2016-11470-, 2016.
147 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-318 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.05.02 Galioja nuo 2016.05.04  Teisės aktų registras: 2016-11059-, 2016.
148 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-542 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.04.28 Galioja nuo 2016.04.30 . Išimtys: 1.4.3 papunktis įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-10732-, 2016.
149 Dėl Regioninės investicinės valstybės pagalbos teikimo strateginiuose technologinės plėtros objektuose tvarkos aprašo patvirtinimo 4-293 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Įsakymas 2016.04.18 Negalioja nuo 2017.01.01 . Išimtys: Šis įsakymas galioja iki 2016 m. gruodžio 31 dienos. Galioja nuo 2016.04.19 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2016-09847-, 2016.
150 Lietuvos Respublikos vandens įstatymo Nr. VIII-474 1, 2, 3 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2309 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.04.14 Galioja nuo 2016.08.01 . Išimtys: Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-04-27.  Teisės aktų registras: 2016-10417-, 2016.
151 Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 2, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas XII-2305 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.04.14 Galioja nuo 2016.08.01  Teisės aktų registras: 2016-10411-, 2016.
152 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 2, 31, 34 straipsnių ir VII skyriaus pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 23-1, 23-2, 23-3, 23-4 straipsniais ir nauju VIII skyriumi įstatymas XII-2296 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2016.04.14 Galioja nuo 2016.08.01 . Išimtys: Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2016-04-27.  Teisės aktų registras: 2016-10400-, 2016.
153 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės  ... 3D-156 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.03.23 Galioja nuo 2016.03.25  Teisės aktų registras: 2016-06073-, 2016.
154 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų n ... V-379 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.22 Galioja nuo 2016.04.01 . Išimtys: šis įsakymas, išskyrus 1.2.6?1.2.9, 1.2.13, 1.2.14, 1.2.17, 1.2.20, 1.2.23, 1.2.26, 1.2.29, 1.2.31 papunkčius, įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.; šio įsakymo 1.2.12 ir 1.2.22 papunkčiai galioja iki 2016 m. balandžio 30 d.; šio įsakymo 1.2.13 ir 1.2.23 papunkčiai įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d. ; šio įsakymo 1.2.13, 1.2.16, 1.2.28 ir 1.2.30 papunkčiai galioja iki 2016 m. spalio 31 d.; šio įsakymo 1.2.6?1.2.9, 1.2.14, 1.2.17, 1.2.20, 1.2.26, 1.2.29, 1.2.31 papunkčiai įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-06066-, 2016.
155 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių p ... V-373 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.03.22 Galioja nuo 2016.04.01 . Išimtys: Šio įsakymo 2.6 papunktis įsigalioja 2016 m. gegužės 1 d.  Teisės aktų registras: 2016-05756-, 2016.
156 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos XII-2251 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2016.03.15 Galioja nuo 2016.03.21  Teisės aktų registras: 2016-05472-, 2016.
157 Dėl 2007 m. sausio 25 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-57 „Dėl Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo D1-186 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.14 Galioja nuo 2016.07.01  Teisės aktų registras: 2016-04880-, 2016.
158 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo D1-170 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.08 Galioja nuo 2016.03.11  Teisės aktų registras: 2016-04448-, 2016.
159 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo D1-165 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.03.07 Galioja nuo 2016.03.11  Teisės aktų registras: 2016-04449-, 2016.
160 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo V-289 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.02.24 Galioja nuo 2016.02.28 . Išimtys: Šiuo įsakymu nauja redakcija dėstomų Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių 6.11 papunktis galioja iki 2016 m. kovo 31 d. Šiuo įsakymu nauja redakcija dėstomų Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių 6.1 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d  Teisės aktų registras: 2016-03895-, 2016.
161 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos 161 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2016.02.18 Galioja nuo 2016.02.26  Teisės aktų registras: 2016-03707-, 2016.
162 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-385 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo D1-78 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2016.02.04 Galioja nuo 2016.02.06  Teisės aktų registras: 2016-02399-, 2016.
163 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonė ... 3D-36 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2016.01.28 Galioja nuo 2016.01.29  Teisės aktų registras: 2016-01704-, 2016.
164 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 3-19(1.5 E) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Įsakymas 2016.01.26 Galioja nuo 2016.04.01  Teisės aktų registras: 2016-01581-, 2016.
165 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-491 "Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo" pakeitimo V-68 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2016.01.19 Galioja nuo 2016.05.01  Teisės aktų registras: 2016-01346-, 2016.
166 Dėl Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos patvirtinimo 1427 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.12.23 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-21209-, 2015.
167 Dėl Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 11 straipsnio (2013 m. gegužės 30 d. redakcija) 2, 4 dalių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai KT33-N21/ 2015 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas Nutarimas 2015.12.16 Galioja nuo 2015.12.16  Teisės aktų registras: 2015-19859-, 2015.
168 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo 3D-884 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Įsakymas 2015.11.30 Galioja nuo 2015.12.02  Teisės aktų registras: 2015-19065-, 2015.
169 Dėl Automobilių kelių investicijų vadovo patvirtinimo VE-23 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2015.11.26 Galioja nuo 2015.11.27  Teisės aktų registras: 2015-18748-, 2015.
170 Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016?2020 metų priemonių patvirtinimo D1-840 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.11.23 Galioja nuo 2015.11.27  Teisės aktų registras: 2015-18763-, 2015.
171 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 1156 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.11.04 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17936-, 2015.
172 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-764 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.23 Galioja nuo 2016.01.01  Teisės aktų registras: 2015-17346-, 2015.
173 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. D1-94 „Dėl gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo D1-764 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.23    
174 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių ska ... D1-742 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.14 Galioja nuo 2015.10.17  Teisės aktų registras: 2015-15511-, 2015.
175 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-695 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.10.02 Galioja nuo 2015.10.03 . Išimtys: 1.7 papunktis įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.  Teisės aktų registras: 2015-14730-, 2015.
176 Dėl 2015-2020 m. Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programos V(E)-19 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2015.09.24 Galioja nuo 2015.09.25  Teisės aktų registras: 2015-14142-, 2015.
177 Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo V-1058 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Įsakymas 2015.09.18 Galioja nuo 2016.04.01 . Išimtys: 3 ir 4 punktai įsigalioja nuo 2015-09-29  Teisės aktų registras: 2015-14283-, 2015.
178 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos XII-1937 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.09.17 Galioja nuo 2015.09.24  Teisės aktų registras: 2015-14161-, 2015.
179 Dėl Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepcijos patvirtinimo 1R-268 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija Įsakymas 2015.09.17 Galioja nuo 2015.09.18  Teisės aktų registras: 2015-13939-, 2015.
180 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos patvirtinimo“ pakeitimo D1-659 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.14 Galioja nuo 2015.09.15  Teisės aktų registras: 2015-13829-, 2015.
181 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo D1-645 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.09.10 Galioja nuo 2015.09.15  Teisės aktų registras: 2015-13800-, 2015.
182 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos 874 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.08.19 Galioja nuo 2015.08.22  Teisės aktų registras: 2015-12495-, 2015.
183 Dėl Slaugos studijų krypties aprašo patvirtinimo V-803 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Įsakymas 2015.07.23 Galioja nuo 2015.07.24  Teisės aktų registras: 2015-11582-, 2015.
184 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-959 „Dėl kompensacinių priemonių bendram „Natura 2000“ tinklo vientisumui išsaugoti taikymo, informacijos apie patvirtintas kompensacines priemones teikimo Europos Komis ... D1-540 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.07.13 Galioja nuo 2015.07.21  Teisės aktų registras: 2015-11480-, 2015.
185 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 1-212 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-171 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2015.07.02 Negalioja nuo 2019.08.09 Galioja nuo 2015.07.04 iki 2019.08.08  Teisės aktų registras: 2015-10743-, 2015.
186 Dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-510 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.30 Galioja nuo 2015.07.02  Teisės aktų registras: 2015-10611-, 2015.
187 Dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-510 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.30    
188 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas XII-1869 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2015.06.25 Galioja nuo 2015.07.11 . Išimtys: Administracinių nusižengimų kodeksas įsigalioja 2017-01-01.  Kodekso įsigaliojimas pakeistas 2016-03-25 įstatymu Nr. XII-2275.  Teisės aktų registras: 2015-11216-, 2015.
189 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-311 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ... D1-496 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-10144-, 2015.
190 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-497 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.23 Galioja nuo 2015.11.01  Teisės aktų registras: 2015-10145-, 2015.
191 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo D1-471 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.06.16 Galioja nuo 2015.06.17  Teisės aktų registras: 2015-09657-, 2015.
192 Dėl Merkio valstybinio ichtiologinio draustinio ribų plano ir nuostatų patvirtinimo 577 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.06.12 Galioja nuo 2015.06.16  Teisės aktų registras: 2015-09314-, 2015.
193 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo XII-1781 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.06.11 Galioja nuo 2015.06.18  Teisės aktų registras: 2015-09675-, 2015.
194 Dėl Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijų R IGGT 15 patvirtinimo V(E)-9 Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Įsakymas 2015.06.03 Galioja nuo 2015.06.04  Teisės aktų registras: 2015-08798-, 2015.
195 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiag ... 517 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.27 Galioja nuo 2015.06.01  Teisės aktų registras: 2015-08354-, 2015.
196 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo D1-449 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.05.27 Galioja nuo 2015.06.01  Teisės aktų registras: 2015-08189-, 2015.
197 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 198 „Dėl Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklių patvirt ... 454 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.05.06 Galioja nuo 2015.05.09 . Išimtys: Šio nutarimo 2.12 ir 2.52 papunkčiai galioja iki 2015 m. spalio 31 dienos; 2.13 ir 2.53 papunkčiai įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2015-07006-, 2015.
198 Dėl Sambijos plynaukštės ir Klaipėdos - Ventspilio plynaukštės biosferos poligonų įsteigimo, jų ribų planų ir nuostatų patvirtinimo D1-333 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.23 Galioja nuo 2015.04.30  Teisės aktų registras: 2015-06470-, 2015.
199 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo D1-314 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.20 Galioja nuo 2015.04.21  Teisės aktų registras: 2015-06027-, 2015.
200 Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo XII-1626 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.04.16 Galioja nuo 2015.04.25  Teisės aktų registras: 2015-06178-, 2015.
201 Dėl Grūžių, Pelenių, Romainių ąžuolyno, Suktiškių ir Vilkiaušio valstybinių botaninių-zoologinių draustinių ir Vainaičių tyro valstybinio telmologinio draustinio įsteigimo, ribų planų ir nuostatų patvirtinimo 387 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2015.04.15 Galioja nuo 2015.04.22  Teisės aktų registras: 2015-06082-, 2015.
202 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 591 „Dėl Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo D1-281 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.04.07 Galioja nuo 2015.04.11  Teisės aktų registras: 2015-05500-, 2015.
203 Dėl kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų nuostatų pakeitimo 1-113 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.04.01 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2015.04.02 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2015-04901-, 2015.
204 Dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-252 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.03.30    
205 Dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-252 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.03.30 Galioja nuo 2015.04.01  Teisės aktų registras: 2015-04852-, 2015.
206 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos XII-1556 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2015.03.19 Galioja nuo 2015.03.25  Teisės aktų registras: 2015-04254-, 2015.
207 Dėl Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuostatų pakeitimo 1-84 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2015.03.13 Negalioja nuo 2019.01.01 Galioja nuo 2015.03.14 iki 2018.12.31  Teisės aktų registras: 2015-03740-, 2015.
208 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavi ... D1-208 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.03.09 Galioja nuo 2015.03.11  Teisės aktų registras: 2015-03664-, 2015.
209 Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo O3-6 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Nutarimas 2015.01.19 Galioja nuo 2015.01.21  Teisės aktų registras: 2015-00846-, 2015.
210 Dėl Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo D1-12 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.09 Galioja nuo 2015.01.16  Teisės aktų registras: 2015-00657-, 2015.
211 Dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-20 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2015.01.08 Galioja nuo 2016.01.12  Teisės aktų registras: 2016-00485-, 2016.
212 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos sistemos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 2015-2017 metams plano patvirtinimo D1-1091 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.31 Galioja nuo 2015.09.23  Teisės aktų registras: 2015-14068-, 2015.
213 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo 1480 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-21032-, 2014.
214 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   1467 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.23 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2014-20928-, 2014.
215 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-621 ,,Dėl Lietuvos saugomoms rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo D1-1061 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.22 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-20574-, 2014.
216 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-1049 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.19 Galioja nuo 2014.12.31  Teisės aktų registras: 2014-20406-, 2014.
217 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.16 Aktuali nuo 2014.12.22   
218 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo D1-1026 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.16 Galioja nuo 2015.05.01  Teisės aktų registras: 2014-19959-, 2014.
219 Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo D1-1038 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.16 Galioja nuo 2014.12.19  Teisės aktų registras: 2014-19980-, 2014.
220 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo 1443 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.12.15 Galioja nuo 2014.12.24 . Išimtys: Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.  Teisės aktų registras: 2014-20606-, 2014.
221 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.11 Aktuali nuo 2014.12.17 iki 2014.12.21   
222 Dėl aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo D1-983 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.12.04 Galioja nuo 2014.12.06  Teisės aktų registras: 2014-19056-, 2014.
223 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.12.02 Aktuali nuo 2014.12.03 iki 2014.12.16   
224 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.25 Aktuali nuo 2014.12.01 iki 2014.12.02   
225 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.20 Aktuali nuo 2014.11.25 iki 2014.11.30   
226 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.11 Aktuali nuo 2014.11.14 iki 2014.11.24   
227 Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-226 „Dėl rekomenduojamų formų, reikalingų Vystomojo bendradarbiavimo veiklai įgyvendinti ir informacijai apie suteiktą humanitarinę pagalbą teikti, patvirtinimo“  ... V-226 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Įsakymas 2014.11.11    
228 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.11.06 Aktuali nuo 2014.11.11 iki 2014.11.13   
229 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 1225 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.11.05 Galioja nuo 2014.11.11  Teisės aktų registras: 2014-16411-, 2014.
230 Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 „Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo AV-347 Aplinkos apsaugos agentūra Įsakymas 2014.10.28 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-15181-, 2014.
231 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Aktuali redakcija 2014.10.21 Aktuali nuo 2014.10.23 iki 2014.11.10   
232 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo įstatymas XII-1236 Lietuvos Respublikos Seimas Įstatymas 2014.10.16 Negalioja nuo 2017.01.01 Galioja nuo 2015.01.01 iki 2016.12.31  Teisės aktų registras: 2014-15013-, 2014.
233 Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 1-249 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Įsakymas 2014.10.10 Galioja nuo 2014.10.16  Teisės aktų registras: 2014-14189-, 2014.
234 Dėl Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo 1-348 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2014.09.24 Galioja nuo 2014.09.25  Teisės aktų registras: 2014-12794-, 2014.
235 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos XII-1100 Lietuvos Respublikos Seimas Nutarimas 2014.09.18 Galioja nuo 2014.09.25  Teisės aktų registras: 2014-12811-, 2014.
236 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui ... D1-730 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Įsakymas 2014.09.15 Galioja nuo 2015.01.01 . Išimtys: Įsakymo 2 punktas įsigalioja 2014-09-18 d.  Teisės aktų registras: 2014-12435-, 2014.
237 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties "Bendro intereso priemonės" priemonės "Kolektyviniai veiksmai" veiklos srities "Parama eksperimentinės Žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros labor ... 3D-366 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.09.03 Aktuali nuo 2014.09.04   
238 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 366 „Dėl Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 833 Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas 2014.08.20 Galioja nuo 2015.01.01  Teisės aktų registras: 2014-11533-, 2014.
239 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo 3D-339 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Aktuali redakcija 2014.08.18    
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.