2022-02-13 6-a  savaitė  
  Elementai Pr ? sav mėn met  
N A U J A U S I 10 pagrindinių dokumentų per savaitę.            
 • Atliekos.      Atliekų tvarkymas, išskyrus komunalinių atliekų  tvarkymą.
     ... Dėl Gaminių apskaitos ir atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitų teikimo taisyklių ...
  1 3 39  
 • Vandens tarša.      Vandens taršos teisinis reguliavimas (išskyrus augalų apsaugos priemonėmis), t.p. energetikos bei valstybės reguliuojamoms kainoms skirtose apžvalgose.
     ... Dėl 2022 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių ...
     ... Šiaulių ...
  ●● 2 17 202  
 • Visuomenės sveikata.      Ekstremalių ligų, pandemijų - koronaviruso COVID-19, gripo prevencija.
     ... Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei ... karantino dėl COVID-19 ligos ...
     ... Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos ...
     ... Dėl gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančių darbuotojų ... ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ...
     ... Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos ...
     ... Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos ... organizavimo tvarkos aprašo ...
     ... Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos ... organizavimo ...
    ●●●●● 6 37 429  
 • Farmacinės priemonės.      Vaistinių preparatų, farmacinių medžiagų tiekimas į rinką.
     ... Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo ...
  1 12 145  
Aplinkos apsauga.              
      • Atliekos, pavojingos.      Pavojingų atliekų tvarkymas.     0 0 2  
 • Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK).      TIPK taisyklės ir jų reikalavimų įgyvendinimas.     0 2 14  
      • Taršos integruota prevencija ir kontrolė, poveikio aplinkai įvertinimas.      Poveikio aplinkai atranką, įvertinimą aprašantys dokumentai. Nuorodos neapima žemės ūkio srities.     0 2 32  
      • Taršos integruota prevencija ir kontrolė, sanitarinės apsaugos zonos.      Ūkinės komercinės veiklos, kurioms privaloma nustatyti sanitarines apsaugos zonas (SAZ), sąrašai, kitus atvejai.     0 0 10  
 • Oro tarša, aplinkos oro kokybė.      ES  oro teršalų nacionaliniai limitai (SO2, NOx, NH3) , oro teršalų monitoringą aprašantys dokumentai.     0 0 0  
      • Oro tarša, aplinkos oro kokybė, lakieji organiniai junginiai.      ES  įrenginiams taikomos „tirpiklių“  direktyvos 1999/13/EB  ir  2004/42/EB reikalavimų įgyvendinimas.     0 1 12  
 • Oro tarša, ozono sluoksnį ardančios cheminės medžiagos.      Veiklų su metilbromidu, chlorfluorangliavandeniliais (CFC), hidrochlorfluorangliavandeniliais (HCFC) ir jų produktais reguliavimas.     0 0 2  
 • Oro tarša, šiltnamio efektą sukeliančios dujos.      CH4, CO2, N20, SF6, hidrofluorangliavandenilių (HFCs), perfluorangliavandenilių (PFCs) emisijų reguliavimas.     0 2 52  
 • Visuomenės informavimas apie aplinką.      ES direktyva dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus.     0 0 1  
Sveikatos apsauga, darbų sauga, sauga pervežant chemines medžiagas.              
 • Higienos normos.      Higienos normos.     0 0 4  
 • Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencija.      Atsakomybė už nelaimingus atsitikimus ir patirtą žalą, profesines ligas, jų prevenciją ir susijusį socialinį draudimą.     0 0 10  
 • Pavojingi įrenginiai.      Potencialiai pavojingi įrenginiai.     0 0 16  
      • Pavojingi įrenginiai, slėginiai indai.      Slėginiai indai.     0 0 1  
 • Pavojingų krovinių vežimas.      Pavojingų krovinių vežimas keliais, vietiniais ir tarptautiniais maršrutais, Europos sutarties (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimų įgyvendinimas ir kontrolė.     0 0 9  
 • Pramoninių avarijų prevencija.      Pramoninių avarijų prevencija, likvidavimo, tyrimo nuostatai, vidaus avariniai planai.     0 0 5  
       • Priešgaisrinė sauga.      Priešgaisrinės saugos reikalavimai, ekstremalių situacijų valdymas.     0 3 68  
      • Sprogios aplinkos.      Darbų sprogiose aplinkose teisinis reguliavimas.     0 1 5  
Darbo santykiai.              
 • Sutartiniai santykiai.      Darbo ir kolektyvinės sutartys, profesinės sąjungos darbo tarybos, atstovavimas.     0 11 288  
      • Apmokėjimas už darbą.      Darbo užmokestis, komandiruočių apmokėjimas,  išmokos.     0 4 60  
      • Darbo laikas ir laikotarpiai.      Darbo ir poilsio laikas, darbas nakties metu, atostogos, sezoniniai darbai.     0 1 11  
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, bendrieji atvejai.              
 • Cheminės medžiagos.      Cheminių medžiagų registravimas, rizikos vertinimas, autorizavimas, klasifikavimas, ženklinimas.     0 0 2  
      • Cheminės medžiagos, nuodingosios.      Kai kurių tipų pavojingų cheminių medžiagų tiekimo į rinką reguliavimas.     0 0 0  
      • Cheminės medžiagos, saugos duomenų lapai.      Dokumentai, kuriuose yra minimi saugos duomenų lapai.     0 0 10  
Cheminių medžiagų tiekimas į rinką, kiti atvejai.              
 • Augalų apsaugos priemonės.      Biocidų, augalų apsaugos priemonių, teisinis reguliavimas.     0 1 11  
 • Biocidai.      Biocidų teisinis reguliavimas. Nuorodos neapima augalų apsaugos priemonių.     0 0 3  
 • Biodegalai.      Biokuro ir biodegalų, bioetanolio ir biodyzelino, teisinis reguliavimas, t.p. energetikos bei valstybės reguliuojamoms kainoms skirtose apžvalgose.     0 0 7  
 • Denatūruotas etilo alkoholis.      Ne maistui skirto etilo alkoholio teisinis reguliavimas. Etilo alkoholio denatūravimo formulės.     0 0 0  
 • Genetiškai modifikuoti organizmai.      Produktų, kurių gamyboje buvo naudoti genetiškai modifikuoti organizmai, tiekimas į rinką.     0 2 17  
 • Kosmetikos priemonės.      Kosmetikos gaminių tiekimas į rinką.     0 0 0  
 • Maisto papildai.      Maisto papildų tiekimas į rinką.     0 0 0  
 • Nano medžiagos.      Dokumentai, kuriuose yra paminėtos nano kategorijai priskiriamos medžiagos.     0 0 8  
 • Narkotinių ir psichotropinių cheminių medžiagų prekursoriai.      Cheminių medžiagų, galimai naudojamų neteisėtoje narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamyboje, kontrolė.     0 1 7  
 • Pašarų priedai.      Pašarų priedų, premiksų, pašarų papildų tiekimas į rinką.     0 0 11  
 • Plastikai.      Plastikų, kitų polimerinių medžiagų tiekimas į rinką.     0 0 1  
 • Plovikliai.      Ploviklių teisinis reguliavimas.     0 1 7  
 • Strateginės ir dvejopo  naudojimo prekės.      Strateginių prekių eksportas, importas, tranzitas ir tarpininkavimas, apimantis chemines medžiagas -  sprogstamas medžiagas ir cheminio ginklo prekursorius.     0 0 0  
 • Trąšų teisinis reguliavimas.      Kokybiniai reikalavimai ir tyrimo metodai trąšoms, kurios gali būti pažymėtos EC ženklu.     0 0 4  
 • Veterinariniai vaistai.      Veterinarinių vaistų tiekimas į rinką.     0 0 50  
 • Apie šį dokumentą.      Paskirtis, sutartiniai žymėjimai, neįtrauktos sritys, žinomos, bet dar neištaisytos klaidos.            
               
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo teisinių dokumentų bazės duomenis rengia Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija.